Aktuálna cena vodného a stočného

  Aktuálna cena vodného a stočného O Z N A M U J E M E Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z.

Vážení zákazníci, Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zrušená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom. Číslo účtu: platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372 ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372 Kontakty: Tel. číslo: 042/ 4307 311 – informátor podatelna@povs.sk http://www.povs.sk/kontakty/otazka/

Stanovisko AVS k bezpečnosti služieb prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Zálohové platby

V rámci procesu zdokonaľovania našich služieb zákazníkom, ponúkame možnosť platiť mesačné zálohy za vodné/stočné s ich vyúčtovaním minimálne 2x do roka po odpočte meradla. Výšku zálohy a spôsob úhrady si môže odberateľ  zvoliť podľa svojich možností. Pre platenie mesačnej zálohy na žiadosť odberateľa uzavrieme dodatok k zmluve. Viac informácií najdete v sekcii Zálohové platby.

Dôležité informácie pre zákazníkov

1. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VYJADRENIE K PD, PRIEBEHU IS, RESP. K ZRIADENIU PRÍPOJOK NA VV A VK: Žiadosti o vyjadrenia sa podávajú poštou, elektronickou poštou alebo osobne. Pri osobnom podaní žiadosti o vyjadrenie preberá pracovník na informáciách v priestoroch vstupu do sídla spoločnosti. Žiadateľom o vyjadrenie nebude umožnená návšteva v priestoroch technického úseku. Na webovej

Vývoz žúmp

VÝVOZ ŽÚMP Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Info o vývoze žúmp