• Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné
  hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
 • Vyhláška MŽP SR č.29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem
  vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach
  vodárenských zdrojov
 • Vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej
  verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
  odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitostí prevádzkových poriadkov verejných
  vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky
  na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na
  sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov
  a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
  a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

(pozri www.zbierka.sk)

Vytlačiť