(ceny sú uvádzané bez DPH)

 

Ceny – vodné a  stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. a) a d), § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z.z, že na obdobie od 1. 1.2023 do 31.12.2027 schvaľuje tieto ceny:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0829 €/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4745 €/m3

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa uplatňuje podľa rozhodnutia č. 0016/2023/V od
1. januára 2023. Jednotkou množstva je objem pitnej vody a objem odpadovej vody v metroch kubických (m3).Ak sa odbernému miestu výška ročného odberu určuje smernými číslami spotreby vody alebo výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku platí vyhláška MŽP SR číslo 209/2013 Z.z.Odberateľom skupiny domácnosť je odberateľ podľa ustanovenia § 115 Občianskeho zákonníka. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa stanoví v súlade s §29 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z.

Jednotkou množstva je objem pitnej vody a objem odpadovej vody v metroch kubických (m3).

 

Cena montáže vodovodnej prípojky, resp. kanalizačnej prípojky pre cudzích

 

Výkon/Služba m. j. Cena
Montáž vodovodnej prípojky    
Fixné náklady: (výkon zásobovania, obhliadka a montáž) 49,01
Cena dopravy (v cenách pre cudzích bez mzdy) Použitie vozidla : priem. sadzba za 15 minút 1,43
Jazdný výkon na km €/km 0,31
Ostatné montážne práce (výkon pracovníka podľa montážneho listu): účtuje sa každá ďalšia začatá ¼ hodina výkonu pracovníka  
Montáž kanalizačnej prípojky  
Osadenie potrubia z hlavnej kanalizácie po revíznu šachtu, osadenie revíznej šachty, osadenie potrubia z revíznej šachty po napojenie na domovú časť kanalizácie – podľa hodinovej zúčtovacej sadzby (odsek II).  
Cena dopravy (v cenách pre cudzích bez mzdy) Použitie vozidla : priem. sadzba za 15 minút 1,430
Jazdný výkon na km €/km 0,31

 

Cena montáže vodovodnej prípojky je prepočítaná do priemeru DN 50 mm.

Ostatné vodovodné prípojky budú oceňované na základe ceny dohodou a zmluvy.

Výkony poskytovania vyjadrení, poskytovania podkladov

 Výkon/Služba m. j. Cena
1.  Poskytovanie vyjadrení    
a) Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie – rod. domu – pre fyzické osoby – nepodnikatelia

Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie –iné stavebné objekty ako RD – pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia

9,82

29,47

b) Vyjadrenie k PD rodinných domov pre stavebné povolenie 29,47
c) Vyjadrenie ku kolaudácií – pre fyzické osoby – nepodnikatelia

Vyjadrenie ku kolaudácií – pre fyzické a právnické osoby – podnikatelia

9,82

29,47

d) Vyjadrenie k drobných stavieb – VN prípojky, telefón. Prípojky a plyn. Prípojky

–          pri výskyte a priebehu IS v správe PVS, a.s.

–          bez výskytu a priebehu IS v správe PVS, a.s.

 

 

24,56

9,82

e) Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia 7,37
f) Rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) priemyselných a polyfunkčných stavebných objektov (bez bytového fondu)  88,42
g) Vyjadrenia k územným plánom rozvoja miest a obci infraštruktúry a bytovej výstavby 88,42
h) Vyjadrenia k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky, elektrické vedenia, plynovody, telekomunikácie a diaľkové káble, vodovody a kanalizácie…), k rozsiahlejším terén. úpravám 88,42
i) Vyjadrenia k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov a bytových domov 88,42
j) Vyjadrenie k PD stavby (DÚR, PSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym areálových sieťam a rozšíreniam ku geologickým prieskumom k špeciálnym činnostiam na území PHO vod. zdrojov – pri existencií IS v správe PVS, a.s. 147,36
k) Výkony technickej pomoci – (podľa hodinovej sadzby profesií)                        €/hod. 29,47
2. Poskytovanie podkladov  
a) Grafické vytlačenie podkladov z GIS – A4 €/ks 7,54
b) Zakreslenie podzemných vedení – orientačne €/ks 16,97
3. Obhliadka a dopravné náklady  
a) K cene sa podľa potreby pri výjazde na tvar miesta pripočítavajú dopravné výkony podľa „Cenníka – dopravy“ pre cudzích a výkon pracovníka pri obhliadke 19,93

 

 

Cena podľa tohto cenníka platí za poskytnuté vyjadrenia žiadateľovi v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.

Dvojnásobok ceny platí za vyjadrenia poskytnuté žiadateľovi v skrátenom termíne do 7 dní od doručenia žiadosti.

 

Cena za dovoz pitnej vody cisternou

 

Pitná voda €/m3 1,0829
Cena dopravy Použitie vozidla :   sadzba za 15 minút 18,18
Jazdný výkon na km €/km 0,83

 

Cena za vývoz žúmp  a likvidáciu odpadových vôd

 

Likvidácia splaškových odpadových vôd €/m3 1,4745
Cena dopravy Použitie vozidla :   sadzba za 15 minút 20,02
Jazdný výkon na km €/km 0,82

 

 

Ceny špeciálnych služieb

 

Cena pre cudzích  sa účtuje dohodou podľa  § 536-565 Obchodného zákonníka a § 631-643 Občianskeho zákonníka, za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je 1 polhodina.

Výkon/Služba m. j. Cena
1. Vyhľadávanie  a  zameranie poruchy
HYDROLUX HL 5000 € / 1,0 hodina merania 52,66
Korelátor CORRELUX
HYDROLUX HL 500-H2
Súprava na meranie tlaku SEBALOG P+ VM 800
SEBALOG N-3 LOGGERY
REFLEKTOMER TDR lokalizátor porúch na kábloch
Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo € / jazda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy
2. Vytýčenie sietí  
Multifunkčný lokátor podzemných vedení € / 1,0 hodina merania 57,76
Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo € / jazda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy
3. Monitoring potrubia kamerovým systémom  
Kamerový systém MIDI € / 1,0 hodina merania 39,48
Za každé meranie sa účtuje jednorazová prirážka (oboznámenie sa s trasou a armatúrami – príprava) 11,28
Cena dopravy – vozidlo Mercedes Sprinter € /j azda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy

 

 

Prerušenie, obnovenie dodávky vody, upchatie, odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky

 

Výkon/Služba m. j. Cena
Uzavretie uličného ventilu a demontáž meradla (vodovodná prípojka) 87,3
Obnovenie dodávky vody a montáž meradla 87,3

 

Výkon/Služba m. j. Cena
Upchatie kanalizačnej prípojky v mieste napojenia alebo v revíznej šachte (kanalizačná prípojka) 57,5

K cene budú pripočítané všetky ostatné náklady súvisiace s upchatím kanalizačnej prípojky, ktoré spoločnosť uhradí subdodávateľovi za zrealizovanú službu. (Orientačná cena od 700,- eur bez DPH)
 

Výkon/Služba m. j. Cena
Odstránenie upchatia kanalizačnej prípojky 57,5

K cene budú pripočítané všetky ostatné náklady súvisiace s odstránením upchatia kanalizačnej prípojky, ktoré spoločnosť uhradí subdodávateľovi za zrealizovanú službu. (Orientačná cena od 700,- eur bez DPH)

 

Ceny Skúšobného laboratória vôd

Pitná voda:

Minimálna analýza pitnej vody – 118,52 €

Minimálna analýza dezinfikovanej pitnej vody – 122,37 €

Minimálna analýza dezinfikovanej pitnej so stanovením ukazovateľov, súvisiacich s dezinfekciou vody – 286,58 €

Odber vzorky pitnej vody na minimálnu analýzu – 14,57 €

 

Odpadová voda:

Analýza vzorky v rozsahu:

BSK14,57 €

BSK+ nerozpustené látky – 21,85 €

Odber bodovej vzorky odpadovej vody: 11,69 €

Vytlačiť