Verejným vodovodom je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.

Hromadným zásobovaním vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.

Odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Vodovodná prípojka je vodnou stavbou pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v § 52, ods.1., písm. j) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

  • slúži na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb
  • slúži na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí
  • je zriadená k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody
  • je dlhšia ako 100 m a dodáva vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu

Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
Vlastník vodovodnej prípojky môže previesť vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného vodovodu.

Vytlačiť