• Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
    priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
    č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 596/2002 Z. z. úplné znenie zákona Slov. národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí

(pozri www.zbierka.sk)

Vytlačiť