Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorého náležitosti stanovuje zákon 55/2004 Z.z..

Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu, pokyny výrobcov a konečných dodávateľov všetkých zariadení verejnej kanalizácie, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a jej jednotlivých objektov a zariadení a údaje o množstve a kvalite odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie rozhodujúcimi producentami. Podľa prevádzkového poriadku zoznam látok ktoré nie sú odpadovými vodami a ktorých uniknutie do verejnej kanalizácie nie je prípustne:

 • Rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie alebo bezpečnosť obsluhy stokovej siete, poprípade obyvateľov, alebo spôsobuje nadmerný zápach.
 • Narušuje materiál stokovej siete.
 • Spôsobuje prevádzkové závady alebo poruchy v prietoku stokovej siete
 • Horľavé, výbušne, poprípade látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi.
 • Inak nezávadné, ale ktoré zmiešaním s inými látkami, ktoré sa v kanalizácii môžu vyskytnúť, vyvíjajú jedovaté látky, pesticídy, jedy, omamné látky, žieraviny.
 • Soli použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve presahujúcom v priemere za toto obdobie 300 mg v litri vody.
 • Ropa a ropné látky v množstve presahujúcom 5-20 mg v litri vody.

Tieto množstvá sa zisťujú tesne pred vstupom do verejnej stokovej siete.
Do stokovej siete sa nemajú odvádzať:

 • Prakticky čisté vody vo veľkom množstve.
 • Horúce vody nad 40 °C alebo horľavé odpadové vody.
 • Veľmi kyslé vody alebo alkalické vody, ktoré obsahujú škodlivé chemikálie (prípadne inak agresívne).
 • Také odpadové vody, ktoré nie je možné vyčistiť navrhovaným spôsobom čistenia.
 • Vody obsahujúce jedovaté a zdraviu škodlivé látky.
 • Vody so zárodkami vodou prenosných nemocí pokiaľ nie sú dostatočne zneškodnené.
 • Ťažké kovy Hg, Ni, CrIV , Pb, Cd, ropa a ropné látky.

Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na účely vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Odpadová voda odovzdávaná producentom do verejnej kanalizácie nesmie v zmysle prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie prekračovať najvyššiu prípustnú mieru znečistenia:

 • Pre kategóriu obyvateľstvo platia priemerné koncentračné hodnoty podľa STN 75 6401 bod 3.1 (CHSK do 800 mg/l, BSK5 do 40 mg/l, Ncelk do 70 mg/l, Pcelk do 15 mg/l a hodnotu pH v rozsahu od 6,5 do 8,5). Pomer CHSK/BSK5 má zvyčajne hodnotu 2, pomer n(NH4)+N(org)/BSK je zvyčajne najviac 0,25.
 • Pre kategóriu nerozhodujúcich producentov platia odporúčané hodnoty v zmysle vyhlášky 55/2004 Z.z., príloha č.3. Najvyššia miera znečistenia priem. odpadové vody a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (CHSKCr 800 mg/l, Nerozpustené látky (NL) 500 mg/l, Amoniakálny dusík (N-NH4+) 45 mg/l, Celkový dusík (Nc) 70 mg/l, Celkový fosfor (Pc) 15 mg/l, Rozpustené látky (RL 105) 2500 mg/l, Kyanidy celkové (CN-celk.) 0,2 mg/l, Kyanidy toxické (CN-tox) 0,1 mg/l, Nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíkový index) 10 mg/l, Extrahovateľné látky (EL) 80 mg/l, Adsorbovateľné, organicky viazané halogény (AOX) 0,5 mg/l, Aniónaktívne tenzidy (PAL-A) 10 mg/l, Ortuť (Hg)0,05 mg/l, Meď (Cu) 1,0 mg/l, Nikel (Ni) 0,2 mg/l, Chróm celkový (Crcelk.) 0,8 mg/l, Chróm VI (Cr6+) 0,1 mg/l, Olovo (Pb) 0,3 mg/l, Arzén (As) 0,2 mg/l, Zinok (Zn) 2,0 mg/l, Kadmium (Cd) 0,1 mg/l, Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) 0,05 mg/l.
 • Pre rozhodujúcich producentov v zmysle §3 ods.(3) je najvyššia prípustná miera znečistenia stanovená individuálne a je v prílohe k zmluve.

 

Podľa Zákona 442/2002 Z.z. §23 Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie odst. (10) Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak:
      a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta,
      b) zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody a podzemné,
      c) zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo ekonomicky neúnosné,
      d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie,
      e) obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd
      f) to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
      g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane.

Hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v § 52, ods.1.) písm. k) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:

 • slúži na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb
 • slúži na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť
 • slúži na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžaduje ich predchádzajúce čistenie
 • je dlhšia ako 100 m a má vnútorný priemer väčší ako 20 cm.

Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
Vlastník kanalizačnej prípojky môže previesť vlastníctvo kanalizačnej prípojky na vlastníka verejnej kanalizácie.

Vytlačiť