Faktúra za vodné a stočné je splatná do 14 dní od dátumu jej doručenia . Výnimku tvoria odberatelia s 21 a 30 dňovou splatnosťou podľa Zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici.

V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na zaplatenie dlžnej sumy. Ak odberateľ neuhradí pohľadávku po novej lehote splatnosti určenej vo výzve dodávateľ pristúpi k prerušeniu dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd, na základe písomného oznámenia s určením dátumu odstávky.

Náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody alebo s prerušením a obnovením odvádzania odpadových vôd hradí odberateľ/producent vo výške podľa platného cenníka výkonov a služieb.

Vytlačiť