Názov projektu: Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskym fondov, zo štátneho rozpočtu a  z vlastných zdrojov Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica v pomere 50:25:25%

 

EU-EU-VERTICAL-COLOR  logo MDVaRR SR  logo MŽP SR  logo pb cropped-precin-logo       znak SR

 

Názov projektu: Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici.
Žiadateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica

Hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zlepšenie kvality vody v rieke Váh v súlade so smernicou EK č.91/271/EEC o čistení komunálnych odpadových vôd.
 • zabezpečenie komplexného odkanalizovania metských častí Považskej Bystici a obce Prečín
 • intenzifikácie  ČOV a zníženie prevádzkových nákladov
 • špecifickým cieľom tohto projektu bolo zníženie zaťaženia životného prostredia regiónu a zvýšenie kvality života v oblasti, ako aj zlepšenie kvality povrchových vôd rieky Váh a jej prítokom

V RÁMCI STAVBY SA ZREALIZOVALI:

 • kanalizačný systém na ľavej strane Váhu v Jelšovom, Zemianskom Kvášove, Hornom a Dolnom Moštenci, Podmaníne, Praznove a obci Prečín o celkovej dĺžke kanalizačného zberača 21 364 m, 772 ks kanalizačných prípojok a 3 čerpacie stanice
 • kanalizačný systém na pravej strane Váhu v Orlovom, Považskom Podhradí, Šebeštanovej a Podvaží  o celkovej dĺžke kanalizačného zberača 14 150 m, 664 ks kanalizačných prípojok a 7 čerpacích staníc
 •  rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd, ktorý zabezpečuje čistenie odpadových vôd v súlade s platnými predpismi a normami

STAVBA BOLA REALIZOVANÁ V SPOLUPRÁCI S:

 • Európskou komisiou
 • Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvom životného prostredia SR
 • Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici
 • Mestom Považská Bystrica
 • Obcou Prečín

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY:

 • 12,3 mil. €
 • So súhlasom Európskej komisie sa ušetrené finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi Finančných memorandom a zazmluvnenou čiastkou so zhotoviteľom využili na dobudovanie kanalizačných systémov (v dĺžke  3 457 m) a kanalizačných prípojok (195 ks) v Jelšovom, Prečíne, Orlovom, Šebešťanovej a Považskom Podhradí

KONEČNÝ PRÍJEMCA:  Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
PROJEKTANT: Hydroprojekt, a.s., Minská 18, 616 00 Brno, Česká republika
HLAVNÝ STAVEBNÝ DOZOR: Gronmij/ Carl Bro Group
ZHOTOVITEĽ: „Združenie Považská Bystrica“ s vedúcim partnerom Skanska BS, a.s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza a členmi K&H Kinetic, a.s., Námestie SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča a Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno
ZAČIATOK VÝSTAVBY: 08/2004
KONIEC VÝSTAVBY: 03/2007

 

HLAVNÉ STAVEBNÉ AKTIVITY:

 • Aktivita 01: Kanalizačný zberač Jelšové
 • Aktivita 02: Kanalizačný zberač Zemiansky Kvášov
 • Aktivita 03: Kanalizačný zberač Horný a Dolný Moštenec
 • Aktivita 04: Kanalizačný zberač Podmanín
 • Aktivita 05: Kanalizačný zberač Praznov
 • Aktivita 06: Kanalizačný zberač Prečín
 • Aktivita 07: Kanalizačný zberač Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová
 • Aktivita 08: Kanalizačný zberač Podvažie
 • Aktivita 09: ČOV Považská Bystrica

GALÉRIA:

 • Pôvodná ČOV Považská Bystrica

 

 • Pred rekonštrukciou ČOV Považská Bystrica

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (plynojem a ducháreň)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (aktivačná nádrž)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (usadzovacia nádrž)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (vyhnívacia nádrž)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (skládka kalu)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica (výstavba dosadzovacej nádrže)

 

 • Počas rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica

 

 • Po rekonštrukcí ČOV Považská Bystrica
Vytlačiť