V rámci procesu zdokonaľovania našich služieb zákazníkom, ponúkame možnosť platiť mesačné zálohy za vodné/stočné.

Informácie k preddavkom

Dodávateľ umožňuje odberateľovi a odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu. Dodávateľ stanoví výšku predbežných preddavkov na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie a zároveň poskytne údaje potrebné k zadaniu preddavkových platieb, t.j. variabilný symbol, prvý mesiac úhrady preddavku, číslo účtu dodávateľa, frekvenciu platenia preddavkov (mesačne, kvartálne). Odberateľ si môže zmeniť výšku preddavkových platieb. O takejto zmene je povinný dodávateľa vopred písomne informovať. Pri výraznej zmene spotreby vodného a stočného alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku predbežných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa informovať zaslaním oznámenia alebo najneskôr v prvej zaslanej vyúčtovacej faktúre. Odberateľ uhrádza preddavky prevodným príkazom a to v termíne do 15. dňa bežného mesiaca na účet dodávateľa. Preddavok bude vyúčtovaný vo faktúre vystavenej podľa harmonogramu odpočtov dodávateľa. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vyúčtovacej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne jej splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

Postup odberateľa

Odberateľ zašle vyplnenú N Á V R A T K U – Žiadosť o uzatvorenie dohody o predbežných preddavkoch (ďalej len žiadosť) dodávateľovi. Na základe doručenej žiadosti dodávateľ zašle odberateľovi na podpis Dodatok k zmluve – Dohodu o predbežných preddavkoch (ďalej len dohoda), v ktorej budú uvedené všetky údaje potrebné k zadaniu preddavkovej platby. Odberateľ originál podpísanej dohody v jednom vyhotovení doručí dodávateľovi a zabezpečí úhrady preddavkových platieb dodávateľovi.

Adresa, kontakty dodávateľa

Žiadosť môže odberateľ zaslať dodávateľovi:

  • poštou na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na adresu @fvsved
  • vyplniť priamo na webovej stránke dodávateľa na www.povs.sk
  • nahlásiť telefonicky na tel. č. +421 42 4307 320
Vytlačiť