Žiadosť odberateľa / producenta o uzatvorenie dohody o predbežných preddavkoch

  v súlade so zmluvou uzavretou podľa zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej aj Zmluva)

  Odberateľ (titul, meno, priezvisko / obchodné meno) *

  Adresa trvalého bydliska / Sídlo *

  Obec *

  PSČ *

  IČO

  Telefónne číslo *

  Váš email

  Bankové spojenie *

  BIC/SWIFT

  IBAN *

  Adresa odberného miesta *

  Číslo odberného miesta (Tech. č. odberu viď faktúru) *


  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.povs.sk/

  *povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

  Vytlačiť