Lednické Rovne – Dolná Breznica – kanalizácia a ČOV II. etapa

 • Pokračujeme v príprave stavby podľa podpísanej zmluvy s dodávateľom
 • Rozsah projektu:
  • 17,2 km verejnej kanalizácie, 3 ks Čerpacích staníc
  • rekonštrukcia ČOV LR (5000 EO), 579 ks kanalizačných prípojok
  • 4,07 km verejného vodovodu, 125 ks vodovodných prípojok

Považská Bystrica – rekonštrukcia vodovodu – Prívod vody z Kráľovky, Podkova SNP

 • V roku 2017 spracovaná PD, IČ a MPČ na I. etapu – úsek križovatka na Zemiansky Kvašov – SATES
 • I. etapa zrealizovaná  – HDPE DN 160 – 838 m a DN 110  – 23 m, vrátane prepojenia prípojok

Púchov – rekonštrukcia nadchodky kanalizácie

 • sanácia a vystuženie podporných pilierov, nátery konštrukcie mosta, rektifikácia ložísk
 • nátery, tepelná izolácia, oplechovanie oceľového potrubia kanalizácie Oc DN 400 – 258,4 m,   výmena uzatváracích armatúr v šachtách
 • v realizácia rekonštrukcie vodovodného potrubia – rúry PIPECO  DN 65 v dĺžke 47,4 m,  HDPE DN 75 v dĺžke 232,4 m vrátane  výmeny armatúr.

Meranie a Regulácia vodárenských objektov – VDJ, ČS a ČOV

 • Dispečing – dátový prenosový systém GPRS pre ČOV + ČS vod.
 • ČS Domaniža – nový rozvádzač silnoprúdu + Meranie a Regulácia
 • ČOV Beluša – riadiaci systém vstupnej ČS

Udiča – rekonštrukcia ČOV II (Žabia)

 • zrealizovaná stavebná časť, nainštalovaná technológia ČOV AS-ANACOMB 110 – 140 EO, dúchareň, havarijná nádrž, prepojovacie potrubia vrátane šachiet, MaR a RS
 • zrealizovaná NN prípojka a oplotenie
 • stavba uvedená do skúšobnej prevádzky

Rekonštrukcia oplotení – nové oplotenia PHO vodných zdrojov a vodohospodárskych objektov

 • Realizácia rekonštrukcie oplotení v zmysle vydaných rozhodnutí o určení OP nasledovných vodných zdrojov : VZ Iliavka, VZ Blatnica, VZ Hodoň 2,3m

Rekonštukcia VDJ Dolný Lieskov

 • kompletná rekonštrukcia stavebnej časti +technológia + MaR + Elektro  + povrchové úpravy,  odvodnenie, oplotenie

Rekonštrukcia vodného zdroja centrálny výver

 • zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom, rekonštrukcia vnútorných omietok, vymaľovanie stien, montáž vetracieho systému (vzduchotechnika)

Rekonštrukcia ČS Sverepec

 • Výmena dverí, vybúranie sklobetónu, demontáž markíz, osadenie vetracích mriežok, výmena žľabov a zvodov,  rekonštrukcia vonkajších a vnútorných omietok, rekonštrukcia elektro, vymaľovanie stien, osadenie kompozitového roštu , odvodnenie, rekonštrukcia oplotenia

SKV PPV, chlórovňa Tŕstie – rekonštrukcia 

 • Osadenie zárubne a protipožiarnych dvojkrídlových dverí, zateplenie stropu polystyrénom hr. 10 cm, rekonštrukcia elektro – rozvodov, ohrievacie telesá,  omietnutie stien a stropov, obklad stien keramickým obkladom, vymaľovanie stien, dodávka a montáž držiakov na fľaše

Slopná – Nadchodka VV DN 100

 • Realizácia nových podperných blokov, nosná konštrukcia, inštalácia predizolovaného HDPE potrubia PIPECO, prepoje, uzatváracie armatúry

ČOV Považská Bystrica – rekonštrukcia vyhnívacej nádrže – havarijný stav

 • havarijný stav spôsobený koróziou kupoly, VZT únik bioplynu
 • PD hotová, požiadané o vyjadrenia – technická inšpekcia, inšpektorát práce

Považská Bystrica, Milochov – rekonštrukcia ČOV

 • Realizovala sa rekonštrukcia výtlačného potrubia, výmena čerpadiel, výmena prestrešenia ČOV

Dubnica nad Váhom – ul. Kpt. Nálepku – rekonštrukcia vodovodu

 • zrealizovaná rekonštrukcia vodovodu – 192 m HDPE DN 100 + prepojenie 8 ks prípojok

Nová Dubnica, Sídelný útvar „Pri Salaší“

 • realizácia rozšírenia verejného vodovodu HDPE DN 100 v dĺžke 1428 m

Púchov – prekládka kanalizácie (dom dôchodcov) 

 • realizácia preložky kanalizácie PVC DN 300 v dĺžke 117 m vrátane 6 ks šachiet

Pružina – rekonštrukcia vodovodu

 • rekonštrukcia –  výmena LT potrubia za HDPE DN 100 v dĺžke 693 m + prípojky, hydranty, traťové uzávery, asfaltovanie v roku 2018

Domaniža – rekonštrukcia vodovodu

 • realizácia rekonštrukcie –  výmeny LT  DN 100 potrubia  za HDPE DN 100  a DN 150 v hlavnej ceste z Rajca, dĺžka 465 m, prípojky, hydranty , traťové uzávery, asfaltovanie

Považská Bystrica, Dolný a Horný Moštenec – rozšírenie kanalizácie

 • Zrealizované rozšírenie verejnej kanalizácie PVC DN 300 v celkovej dĺžke 1243 m vrátane 75 prípojok (zaústení)

Dubnica nad Váhom, ul. Bottova – rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné zahustenie

 • Zrealizované 10 ks zaústení do verejnej kanalizácie  a 1 ks odbočenia na verejnom vodovode
Vytlačiť