Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách prevádzkovateľa:

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10421/R, IČO: 36 672 076, DIČ: 202223754, IČ DPH: SK2022237547 (v texte ďalej len „prevádzkovateľ“)
pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb – fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia a spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi v rozsahu nevyhnutnom pre konkrétny účel spracovania.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy, kde jedna zo zmluvných strán je dotknutá osoba, na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, na účel nevyhnutný podľa osobitných predpisov a na účel založený na súhlase dotknutej osoby.
Na účel predzmluvných vzťahov alebo uzatvorenia zmluvy kde jedna zo zmluvných strán je dotknutá osoba spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, dátum narodenia, katastrálne územie, obec, číslo listu vlastníctva, číslo parcely, číslo odberného miesta, číslo telefónu, e-mail adresa, číslo občianskeho preukazu a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov.
Na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, osobné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresa, číslo bankového účtu, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mail adresa a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov.
Na účel podľa osobitného predpisu spracúva osobné údaje v rozsahu určenom v osobitnom predpise.
Na účel spracúvania osobných údajov založený na súhlase dotknutej osoby spracúva osobné údaje v rozsahu určenom v súhlase.
Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na oznamovaciu povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania účelu a po celú dobu nutnú pre ich uchovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí lehoty uloženia v zmysle zákona o archívoch a registratúre a v súlade s jeho vnútornými pravidlami prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu výmaz a likvidáciu osobných údajov.
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len oprávneným subjektom na účely právneho poradenstva a zastupovania prevádzkovateľa vo všetkých právnych veciach v rozsahu podľa zmluvy a subjektom, ktorí vykonávajú údržbu a servis technických prostriedkov, osobné údaje zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, cezhraničný prenos osobných údajov nerealizuje.
Dotknutá osoba môže vyššie uvedené práva uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica alebo na webovom sídle našej spoločnosti https://www.povs.sk, elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@povs.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle prevádzkovateľa.
Pri žiadosti týkajúcej sa osobných údajov je prevádzkovateľ povinný overiť totožnosť žiadateľa, aby si bol istý, že práva k osobným údajom uplatňujete skutočne žiadateľ. Overenie totožnosti sa bude realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti sa budú v prípade pochybností požadovať aj ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia totožnosti žiadateľa.
Na žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy budeme žiadateľa o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi.

V Považskej Bystrici 25.5.2018

Vytlačiť