Názov projektu: Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa

EU-EU-VERTICAL-COLOR          logo MŽP SR                 OPZP_logo          znak SR

 

Kód ITMS: 24110110177
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ: 1.2-Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU

Prijímateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica
Doba realizácie projektu: 04/2014 – 12/2015
Výška finačného príspevku: 18 870 674,11 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR, https://www.opzp.sk/

CIEĽOM PROJEKTU:

 • zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a ČOV a tým prínos k zlepšovaniu životného prostredia a kvality života v aglomerácii Púchov

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:

 • Vybudovanie splaškovej kanalizácie pre všetky 4 sídla riešenej aglomerácie (Púchov, Dohňany, Streženice, Dolné Kočkovce) v dĺžke 31,85 km a tým zlepšiť vodohospodársku infraštruktúru v danej aglomerácii
 • Intenzifikácia ČOV Púchov – Streženice pre 30 000 EO s anaeróbnou stabilizáciou kalu a zvýšenie podielu čistených odpadových vôd a kvality čistenej vody.
 • Projekt rieši výstavbu splaškového kanalizačného systému v obciach aglomerácie Púchov – Dolné Kočkovce, Dohňany, Púchov, Streženice s napojením na existujúcu kanalizačnú sieť mesta Púchov, so spoločným čistením odpadových vôd v intenzifikovanej mechanicko-biologickej ČOV Púchov-Streženice s anaeróbnou stabilizáciou kalu.
 • Kanalizácia je projektovaná v celkovej dĺžke 31,85 km, z čoho 5,3 km tvoria výtlačné potrubia.
 • Projekt zahŕňa tiež 10 ks čerpacích staníc, 1010 kanalizačných prípojok, ako aj intenzifikáciu ČOV Púchov na 30 000 ekvivalentných obyvateľov.
 • Odvedenie odpadových vôd a ich čistenie na ČOV Púchov, zaistí splnenie podmienok príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a Smernice Rady č.91/271/EEC o zachádzaní s odpadovými vodami.
 • Odvedenie odpadových vôd a ich vyhovujúce čistenie, bude mať kladný dopad na životné prostredie – zlepšenie kvality podzemných vôd a povrchových vôd v rieke Váh.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE STAVBY:

 • dĺžka kanalizačného potrubia: 31 850 m
 • počet prípojok: 1 010 ks
 • počet čerpacích staníc: 10 ks

GALÉRIA:

 • ČOV pred realizáciou stavby

 

 • Púchov pred realizáciu stavby

 

 • Zahájenia stavby

 

 • Realizácia rok 2015

 

 • Realizácia rok 2016

 

 • Posledné práce

 

 • Slávnostné ukončenie

 

Vytlačiť