Zodpovedná osoba a podávanie  oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica,
IČO: 36 672 076, DIČ: 2022237547, IČ DPH: SK2022237547,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10421/R


Zodpovedná osoba:
referent kancelárie predstavenstva zamestnávateľa
kontakt: +421 42 4307332
mail: podnety@povs.sk

Spôsob podávania oznámení:

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu, poštou alebo elektronickou poštou.

 1. Písomné oznámenie v uzatvorenej obálke s uvedením textu „OZNÁMENIE“ sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne spoločnosti.
 2. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu je možné uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby v sídle Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nová 133,
  017 46 Považská Bystrica v kancelárii referenta kancelárie predstavenstva na 1. poschodí. Pred jeho podaním oznamovateľ môže požiadať zodpovednú osobu o osobné stretnutie.
 3. Podanie oznámenia elektronickou formou (prístupné 24 hodín denne) je možné uskutočniť odkazom cez webovú stránku https://www.povs.sk/kontakty/podnety/ .

Elektronické podanie:

  Vaše meno a priezvisko

  Vaša adresa / Váš e-mail

  Podnet (povinné)


  ano, súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Vytlačiť