Nahlásenie stavu meradla
Žiadosť o zálohové platby
Úradné hodiny
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok

Úvod

Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok 6:00 – 14:00 (prestávka na obed 10:15 – 10:45)

Úradné hodiny – POSKYTOVANIE KONZULTÁCIÍ PRACOVNÍKMI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Utorok a Štvrtok 7:00 – 13:00 (prestávka na obed 10:15 – 10:45)

Aktuality

 •  

  Aktuálna cena vodného a stočného

  O Z N A M U J E M E

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v cenovom konaní vo veci návrhu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

  r o z h o d o l

  podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a) a d), § 3, § 8 a  § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 schvaľuje na obdobie od 1.1. 2023 do 31.12. 2027 tieto ceny:

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   1,0829 €/m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,4745 €/m3

  Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

  Originál rozhodnutia

  Aktuálna cena vodného a stočného do 31.12. 2022

 • Vážení zákazníci,

  Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zrušená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom.

  Číslo účtu:

  • platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
  • ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372

  Kontakty:

 • Za vodu v studni zodpovedá majiteľ:

  voda_v_studni

  Zdroj: HN

 • V rámci procesu zdokonaľovania našich služieb zákazníkom, ponúkame možnosť platiť mesačné zálohy za vodné/stočné s ich vyúčtovaním minimálne 2x do roka po odpočte meradla. Výšku zálohy a spôsob úhrady si môže odberateľ  zvoliť podľa svojich možností. Pre platenie mesačnej zálohy na žiadosť odberateľa uzavrieme dodatok k zmluve.

  Viac informácií najdete v sekcii Zálohové platby.