O Z N A M U J E M E

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v cenovom konaní vo veci zmeny rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24.02.2017, rozhodnutia č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutia č. 0091/2021/V z 03.11. 2021, ktorým úrad určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

r o z h o d o l

 

podľa § 14 ods.11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a) a d), § 3, § 8 ods. 1 a  § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že mení rozhodnutie  č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutie č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutie č. 0091/2021/V z 03.11. 2021 pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 s účinnosťou odo dňa doručenia (04.05. 2022) toho rozhodnutia do 31.12. 2022 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

 

 1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
  0,9741 €/m3
 1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  1,1235 €/m3

nahrádzajú slovami

 1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
  0,9937 €/m3
 1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
  1,1993 €/m3

 

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

 

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutí č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutí č. 0091/2021/V z 03.11. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutia č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutia č. 0091/2021/V z 03.11. 2021

 

Originál rozhodnutia

 

Vytlačiť