• prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1,
• prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1,
• protikorózna ochrana,
• montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
• veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
• maloobchod v rozsahu voľných živností,
• technické testovanie, meranie a analýzy,
• vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete,
• vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou,
• vykonávanie technických prehliadok potrubí,
• vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou,
• výroba priemyselných hnojív,
• podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
• čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
•  meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd,
•  výkon činnosti stavbyvedúceho,
•  uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
•  výkon činnosti stavebného dozoru,
•  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
• vnútroštátna nákladná cestná doprava,
•  opravy vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu,
• elektroenergetika v rozsahu dodávka elektriny,
• prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
• prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,
• ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach.

Vytlačiť