logo-opkzp       unnamed       logo-wide       znak SR

“Kohézny fond”

 

Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-1/49, ktorého predmetom je vybudovanie novej gravitačnej stokovej siete v riešenom území obcí Pruské a Bohunice a čistiarne odpadových vôd v Pruskom. Počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd dosiahne spolu 2 792 EO.

Názov projektu

  • Pruské – kanalizácia a ČOV

Hlavný cieľ projektu

  • Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Pruské, ktorú tvoria obce Pruské a Bohunice, vybudovaním stokovej siete a novej ČOV.

Výška NFP

  • 8 465 396,92 EUR

Miesto realizácie

  • Pruské, Bohunice

Termín realizácie

  • 07/2021 – 12/2023

Webové sídlo RO

Webové sídlo SO

Webové sídlo CKO

Vytlačiť