logo-opkzp       unnamed       logo-wide       znak SR

„Kohézny fond“

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Názov projektu

 • Pruské – kanalizácia a ČOV

 

Kód ITMS

 • 310011A147

 

Kód výzvy

 • OPKZP-PO1-SC121/1222-2015

 

Prioritná os

 • 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom environmentálnej infraštruktúry

 

Konkrétny cieľ

 • 1.2.1: Zlepšovanie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

 

Žiadateľ

 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica

 

Hlavný cieľ projektu

 • Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd pre dve obce aglomerácie Pruské: Pruské a Bohunice podľa smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Týmto cieľom sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v záujmovej oblasti.

 

Špecifické ciele projektu

 • Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd s priamym pripojením 2 792 obyvateľov na verejnú kanalizáciu v projektovom území
 • Vybudovanie 19 815 m kanalizačných sietí (gravitačná kanalizácia, výtlačná kanalizácia a kanalizačné zaústenia pre kanalizačné prípojky) a 5 ks čerpacích staníc odpadových vôd
 • Vybudovanie novej komunálnej ČOV Pruské za účelom zabezpečenia čistenia produkovaných odpadových vôd v súlade s nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych vôd. Kapacita novej ČOV Pruské bude 3 200 ekvivalentných obyvateľov

 

Základné parametre stavby

 • Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sieti: 19 815 m
 • Počet novovybudovaných čerpacích staníc na kanalizácii: 5 ks
 • Počet obyvateľov pripojených na kanalizačnú sieť: 2 792 obyv.
 • Počet novovybudovaných ČOV: 1 ks

 

Členovia projektu podľa aktivít:

 • Aktivita č.1 – Vybudovanie kanalizačných sieti v obciach Pruské a Bohunice
 • Aktivita č.2 – Vybudovanie novej ČOV Pruské

 

Dátum

 • začiatok realizácie projektu: 10/2021
 • ukončenie realizácie projektu: 12/2023

 

Výdavky projektu podľa zmluvy o NFP:

 • Celkové oprávnené výdavky:                           9 405 996,58 €
 • Dotácie z KF EÚ a ŠR SR:                                 8 465 396,92 €
 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,:          940 599,66 €

 

Subjekty podieľajúce sa na príprave stavby

 

Konečný príjemca

 

Projektant

 

Zhotoviteľ

 

Stavebný dozor

 • ACW MARKO, s.r.o., Košice

 

Webové sídlo RO

 

Webové sídlo SO

 

Webové sídlo CKO

 

GALÉRIA

 • Informačná brožúra

Skladacka_PRUSKE_01  Skladacka_PRUSKE_02

Vytlačiť