Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Aktuality

 • 1. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VYJADRENIE K PD, PRIEBEHU IS, RESP. K ZRIADENIU PRÍPOJOK NA VV A VK:

  Žiadosti o vyjadrenia sa podávajú poštou, elektronickou poštou alebo osobne. Pri osobnom podaní žiadosti o vyjadrenie preberá pracovník na informáciách v priestoroch vstupu do sídla spoločnosti. Žiadateľom o vyjadrenie nebude umožnená návšteva v priestoroch technického úseku. Na webovej stránke spoločnosti je zverejnený zoznam povinných príloh k jednotlivým typom žiadostí o vyjadrenie.

  Tlačivo pre objednávku k projektovej dokumentácií:

  2. POSKYTOVANIE KONZULTÁCIÍ PRACOVNÍKMI TECHNICKÉHO ÚSEKU:

  Pracovníci technického úseku budú poskytovať konzultácie (nie preberanie žiadostí!) k technickým riešeniam, Projektovej dokumentácií jednotlivých stupňov a pod. v dňoch utorok a štvrtok v úradných hodinách t.j. mimo dobu určenú na prestávku.

 • O Z N A M U J E M E

   

  svojím odberateľom, že v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava č. 0206/2017/V zo dňa 24.2.2017 podľa § 14 odst. 11 a 12  zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1 a § 9 odst.1 Vyhlášky ÚRSO Č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133,  017 46 Považská Bystrica

  u r č u j e

  od 1. Januára 2017 tieto ceny:

  1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   0,9741 €/m3   bez DPH    1,1689 s DPH
  1. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,0700 €/m3   bez DPH      1,2840 s DPH

   

  Zároveň úrad  podľa    § 17 odst. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach pôvodné rozhodnutie  č. 0085/2017/V zo dňa 2.12.2016 a dvojzložkovú cenu    r u š í !

  Nová jednozložková cena platná od 1.1.2017 bude pre odberateľov – obyvateľov uplatnená v odpočtoch podľa harmonogramu v mesiaci máj a jún 2017, kde bude vykonaná opravná fakturácia s odpočtami v mesiaci január 2017.

 • VÝVOZ ŽÚMP

  fekalfekalfekal3

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákfekalazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.
  Info o vývoze žúmp

 • Informácie o cene vodného a stočného pre rok 2014  až rok 2016 nájdete na stránkach PVS, a.s. resp. v rozhodnutí URSO č. 0069/2014/V (pdf).

 • Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov