Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Aktuality

 • Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica

   

  Viac info o odpredaji prebytočného majetku!

 • O Z N A M U J E M E

   

  svojím odberateľom, že v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava č. 0008/2018/V zo dňa 26.06.2018 ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017, ktorým určil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

  r o z h o d o l

   

  podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na návrh regulovaného subjektu tak, že m e n í rozhodnutie č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017 pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia: od 11. júla 2018 do 31. decembra 2021 takto:

   

  1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   0,9741 €/m3   bez DPH    1,1689 s DPH
  1. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,1235 €/m3   bez DPH      1,3482 s DPH

   

 • Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov

 • 1. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VYJADRENIE K PD, PRIEBEHU IS, RESP. K ZRIADENIU PRÍPOJOK NA VV A VK:

  Žiadosti o vyjadrenia sa podávajú poštou, elektronickou poštou alebo osobne. Pri osobnom podaní žiadosti o vyjadrenie preberá pracovník na informáciách v priestoroch vstupu do sídla spoločnosti. Žiadateľom o vyjadrenie nebude umožnená návšteva v priestoroch technického úseku. Na webovej stránke spoločnosti je zverejnený zoznam povinných príloh k jednotlivým typom žiadostí o vyjadrenie.

  Tlačivo pre objednávku k projektovej dokumentácií:

  2. POSKYTOVANIE KONZULTÁCIÍ PRACOVNÍKMI TECHNICKÉHO ÚSEKU:

  Pracovníci technického úseku budú poskytovať konzultácie (nie preberanie žiadostí!) k technickým riešeniam, Projektovej dokumentácií jednotlivých stupňov a pod. v dňoch utorok a štvrtok v úradných hodinách t.j. mimo dobu určenú na prestávku.

 • VÝVOZ ŽÚMP

  fekalfekalfekal3

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákfekalazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.
  Info o vývoze žúmp