vodomer_zlty podkladNahlásenie stavu meradla

Úradné hodiny

Ochrana osobných údajov

Úvod

Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Aktuality

 • Vážení zákazníci,

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. od 1. júna 2021 obnovuje stránkové hodiny v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, aj na všetkých svojich prevádzkach vodovodov a kanalizácií a ČOV v Považskej Bystrici, Beluši, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom.

  Všetky služby pre klientov budeme vybavovať ako doteraz aj na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky.

  Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zatvorená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom.

  Číslo účtu:

  • platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
  • ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372


  Pri osobnej návšteve

  • pri vstupe do budovy použite dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice,
  • dodržiavajte pokyny zamestnanca spoločnosti ohľadom bezpečnosti Vás klientov, aj zamestnancov spoločnosti,
  • v priestoroch budovy sa pohybujte len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. respirátor, rúško, šál a pod.) podľa zaradenia okresu v COVID AUTOMAT-e,
  • dodržiavajte odstup medzi sebou minimálne 2 m,
  • nepodávajte si ruky.

   

  Ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo príznaky respiračného ochorenia, vybavujte svoju požiadavku elektronicky alebo písomne, NIE OSOBNE.

  Kontakty:

 • Za vodu v studni zodpovedá majiteľ:

  voda_v_studni

  Zdroj: HN

 • V rámci procesu zdokonaľovania našich služieb zákazníkom, ponúkame možnosť platiť mesačné zálohy za vodné/stočné s ich vyúčtovaním minimálne 2x do roka po odpočte meradla. Výšku zálohy a spôsob úhrady si môže odberateľ  zvoliť podľa svojich možností. Pre platenie mesačnej zálohy na žiadosť odberateľa uzavrieme dodatok k zmluve.

  Viac informácií najdete v sekcii Zálohové platby.

 • O Z N A M U J E M E

   

  svojím odberateľom, že v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava č. 0008/2018/V zo dňa 26.06.2018 ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017, ktorým určil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

  r o z h o d o l

   

  podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na návrh regulovaného subjektu tak, že m e n í rozhodnutie č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017 pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia: od 11. júla 2018 do 31. decembra 2021 takto:

   

  1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   0,9741 €/m3   bez DPH    1,1689 s DPH
  1. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,1235 €/m3   bez DPH      1,3482 s DPH