vodomer_zlty podkladNahlásenie stavu meradla
Úradné hodiny

Ochrana osobných údajov

Úvod

Naša spoločnosť dodáva kvalitnú pitnú vodu a zabezpečuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd zákazníkom v regióne stredného Považia v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Zaručujeme plynulé a spoľahlivé dodávky pitnej vody v neobmedzenom množstve a čistenie odpadových vôd na vysokej technologickej úrovni bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Okrem toho ponúkame celý rad ďalších služieb. Naším prioritným cieľom je stále dodržiavanie vysokých štandardov kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií.

 

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok 6:00 – 14:00 (prestávka na obed 10:15 – 10:45)

Úradné hodiny – POSKYTOVANIE KONZULTÁCIÍ PRACOVNÍKMI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Utorok a Štvrtok 7:00 – 14:00 (prestávka na obed 10:15 – 10:45)

Aktuality

 •  

  Považská vodárenská spoločnosť a.s.

  Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO:36672076

  o d p r e d á v a

  vozidlá:  Tatra 815 cisterna

  Obhliadka vozidiel bude dňa  19.8. a 22.8.2022 od 800 hod. do 1300 hod na dvore areálu spoločnosti na hore uvedenej adrese.

  Odpredaj sa uskutoční dňa  23.8.2022 o 1100 hod. v sídle spoločnosti na hore uvedenej adrese za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom minimálna predajná cena je podľa znaleckého posudku.

  Tatru 815 cisterna  r.v.1985 dočasne vyradená, najazdené km 12 471
  18 203,60 eur s DPH 

 • O Z N A M U J E M E

   

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v cenovom konaní vo veci zmeny rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24.02.2017, rozhodnutia č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutia č. 0091/2021/V z 03.11. 2021, ktorým úrad určil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

  r o z h o d o l

   

  podľa § 14 ods.11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a) a d), § 3, § 8 ods. 1 a  § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že mení rozhodnutie  č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutie č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutie č. 0091/2021/V z 03.11. 2021 pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 s účinnosťou odo dňa doručenia (04.05. 2022) toho rozhodnutia do 31.12. 2022 takto:

  Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

   

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   0,9741 €/m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,1235 €/m3

  nahrádzajú slovami

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
   0,9937 €/m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   1,1993 €/m3

   

  Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

   

  Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutí č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutí č. 0091/2021/V z 03.11. 2021 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24.02. 2017, rozhodnutia č. 0008/2018/V z 26.06. 2018 a rozhodnutia č. 0091/2021/V z 03.11. 2021

   

  Originál rozhodnutia

   

 • Vážení zákazníci,

  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. od 1. júna 2021 obnovuje stránkové hodiny v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, aj na všetkých svojich prevádzkach vodovodov a kanalizácií a ČOV v Považskej Bystrici, Beluši, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom.

  Všetky služby pre klientov budeme vybavovať ako doteraz aj na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky.

  Pokladňa pre platby v hotovosti v sídle spoločnosti je zatvorená. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom.

  Číslo účtu:

  • platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372
  • ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372


  Pri osobnej návšteve

  • pri vstupe do budovy použite dezinfekciu rúk,
  • dodržiavajte pokyny zamestnanca spoločnosti ohľadom bezpečnosti Vás klientov, aj zamestnancov spoločnosti,
  • dodržiavajte odstup medzi sebou minimálne 2 m,
  • nepodávajte si ruky.

   

  Ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo príznaky respiračného ochorenia, vybavujte svoju požiadavku elektronicky alebo písomne, NIE OSOBNE.

  Kontakty:

 • Za vodu v studni zodpovedá majiteľ:

  voda_v_studni

  Zdroj: HN