Vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, zakreslenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach, v znení zákona č. 230/2005 Z.z., § 17 odst.2, písmeno i), j) a § 18 odst.2, písmeno i), j) poskytuje poskytuje Považská vodárenská spoločnosť, a.s. za odplatu vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, ktoré sa týkajú výstavby rodinných domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj ku zmenám vo výrobnom procese fyzických alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v termíne do 30 dní od vyžiadania.

Taktiež na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresľuje trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie v termíne do 15 dní od vyžiadania.
Projektové dokumentácie a situácie so stručnými žiadosťami (doc , pdf) je potrebné doručiť na Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s., kde objednávateľ podpíše dohodu o cene na realizáciu požadovanej činnosti. Na základe dohody o cene bude objednávateľovi vyhotovená faktúra. Vyjadrenie k projektovej dokumentácií, resp. situácia so zakreslením sietí bude objednávateľovi odovzdaná po preukázaní sa dokladom o úhrade faktúry.
Uvedené činnosti sú fakturované podľa platného cenníka Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Prevádzka obecných a súkromných vodovodov a kanalizácií

Naša spoločnosť, ktorej bolo v súlade so zákonom 442/2002 udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií všetkých kategórií, ponúka prevádzkovanie obecných a súkromných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Jedná sa o vodovody, ktoré majú charakter hromadného zásobovania pitnou vodou a o kanalizácie a ČOV, ktoré majú charakter hromadného odvádzania a čistenia odpadových vôd. Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií poskytujeme na vysokej odbornej a technickej úrovni podľa platných právnych predpisov a technických noriem. Pre každý konkrétny prípad sú vždy dohodnuté vždy individuálne zmluvné podmienky.

Vybudovanie alebo odstránenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Po schválení vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky v súlade s predpísaným postupom a vybudovaní vodomernej šachty alebo revíznej kanalizačnej šachty, zabezpečí realizáciu prác na týchto prípojkách na základe písomnej požiadavky príslušná prevádzka strediska vodovodov alebo kanalizácií. Obdobný postup je aj pri odstránení vodovodnej a kanalizačnej prípojky.

Opravy vodovodných a kanalizačných prípojok

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady. Opravu vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky môže vykonať na základe písomnej požiadavky príslušná prevádzka strediska vodovodov alebo kanalizácií.

Vytyčovanie podzemných vedení vodovodnej a kanalizačnej siete

Vytyčovanie podzemných vedení vodovodnej a kanalizačnej siete pomocou elektroakustickej a korelačnej techniky zabezpečuje Stredisko služieb.

Vyhľadávanie skrytých únikov vody korelačnou a elektroakustickou technikou

Vyhľadávanie porúch a skrytých únikov vody pomocou korelačnej a elektroakustickej techniky vykonáva Stredisko služieb.

Zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp

O povinnosti zákonného nakladania s odpadovými vodami pojednáva zákon č. 364/2004 Z.z. (zákon o vodách). V zmysle tohto zákona možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať v žumpe (do doby konečného zneškodnenia) alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu ČOV. V rámci našej spoločnosti je možné vyvážať odpadové vody zo žúmp na ČOV Považská Bystrica, ČOV Púchov, Dubnica nad Váhom a ČOV Ilava. Odpadové vody sa môžu prevážať iba vozidlami spôsobilými na prepravu žumpových vôd.

Vývoz odpadových vôd zo žump. – Partneri

Hydromechanické čistenie kanalizácií

Čistenie gravitačnej kanalizácie od sedimentov zabezpečuje príslušná prevádzka strediska kanalizácií od priemeru DN 300 do priemeru DN 800. Čistenie kanalizačných prípojok vo vlastníctve producenta bežne nezabezpečujeme.

Rozbory vzoriek pitnej a odpadovej vody

Analytické rozbory vzoriek vody zabezpečuje Stredisko služieb v chemických laboratóriách pitných a odpadových vôd.
Rozbory vzoriek pitnej vody zabezpečujeme v rozsahu ukazovateľov podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z.
Rozbory vzoriek nečistených odpadových vôd a čistených odpadových vôd z obecných ČOV a domových ČOV zabezpečujeme v rozsahu ukazovateľov podľa povolení na nakladanie s odpadovými vodami.

Stavebno-montážna činnosť

Stavebnomontážne činnosti pre externých odberateľov realizuje Stredisko služieb. Jedná sa prevažne o líniové stavby charakteru vodovodov a kanalizácií. Pred zahájením stavebnomontážnych prác je na základe predloženej cenovej ponuky uzatvorená zmluva o dielo medzi odberateľom a dodávateľom . Pre externých odberateľov sa výkony stavebnomontážnych činností budú oceňovať na základe dohody odberateľa a dodávateľa:

  1. podľa rozpočtu
  2. podľa platných cenníkov ODIS alebo podľa cenového programu „KROS“ OSKAR
  3. kalkulovanou cenou

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Montáž vodomerov na studenú vodu

Doprava pitnej vody cisternou

Vytlačiť