Názov projektu: Papradňanská dolina – kanalizácia

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie

 

EU-EU-VERTICAL-COLOR          logo MŽP SR                 OPZP_logo          znak SR

 

Názov projektu: Papradňanská dolina – kanalizácia
Kód ITMS: 24110110030
Číslo výzvy: OPŽP-PO1-08-2
Operačný cieľ: 1.2-Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU
Žiadateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica

Cieľom projektu je odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

 • projekt rieši výstavbu splaškového kanalizačného systému v obciach Papradňanskej doliny, t.j. obce Jasenica, Stupné, Brvnište a Papradno s napojením na realizovaný pravostranný zberač stokového systému SKK Považská Bystrica pri obci Podvažie.
 • súčasťou kanalizačného systému je prípojkový systém pre jednotlivých producentov odpadových vôd a výstavba 4 ks čerpacích staníc splaškovej kanalizácie.
 • odvedenie odpadových vôd a ich čistenie na ČOV Považská Bystrica, zaistí splnenie podmienok príslušných právnych noriem Slovenskej republiky a Smernice Rady č.91/271/EEC o zachádzaní s odpadovými vodami.
 • odvedenie odpadových vôd a ich vyhovujúce čistenie, bude mať kladný dopad na životné prostredie – zlepšenie kvality podzemných vôd a povrchových vôd v rieke Papradňanka.

ZÁKLADNE PARAMETRE STAVBY:

 • dĺžka kanalizačného potrubia : 32 433 m
 • počet prípojok : 1 882 ks
 • počet čerpacích staníc : 4 ks
 • členenie projektu: kmeňová stoka A, zberače Jasenica, zberače Stupné, zberače Brvnište, zberače Papradno
 • dátum: začatia realizácie projektu: 06/2009, ukončenia realizácie projektu: 03/2013

FINANCOVANIE PROJEKTU:

 • Celkové investičné náklady: 16 937 110,97 €
 • Celkové oprávnené výdavky: 15 685 236,12 €
 • Dotácia EU a SR: 14 900 974,32 €
 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s.: 2 036 136,65 €

Subjekty podieľajúce sa na príprave stavby: Ministerstvo životného prostredia SR, Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konečný príjemca: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Projektant : SVS-projekcia, s.r.o. Vrútky
Stavebný dozor : FCP-SK, s.r.o. Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie Papradňanská dolina TUCON-LSS-VODEKO TuCon, a.s. Žilina LSS, s.r.o. Ružomberok VODEKO, a.s. Trenčín 1

GALÉRIA:

 • Zahájenie stavby

 

 • Priebeh stavby

 

 • Priebeh stavby – 1 polrok stavby roku 2012

 

 • Priebeh stavby – 1 polrok roku 2012

 

 • Tlačová beseda

 

 • Priebeh stavby – 2 polrok roku 2012

 

 • Priebeh stavby – rok 2013

 

 • Ukončenie stavby

 

 • Slávnostné ukončenie stavby

 

 

Vytlačiť