k Zmluve uzatvorenej podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej aj Zmluva)

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj VOP) sú záväzné pre obidve zmluvné strany a sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.povs.sk.

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Dodávateľ/vlastník/prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie:

 • Obchodné meno: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
 • Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 10421/R.

2. Odberateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
3. Producent je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie na účely vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len VV).
2. Odvádzanie splaškovej odpadovej vody (ďalej len odpadovej vody) verejnou kanalizáciou (ďalej len VK) a jej čistenie.
3. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou (ďalej len „VPO“).

III. MIESTO PLNENIA

Objekt alebo nehnuteľnosť (ODBERNÉ MIESTO, ďalej len OM) pripojená na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

IV. SPÔSOB URČOVANIA MNOŽSTVA DODANEJ PITNEJ VODY A MNOŽSTVA ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY

1. Na účely spoplatnenia sa množstvo dodanej pitnej vody z verejného vodovodu bude merať určeným meradlom (vodomerom) osadeným na vodovodnej prípojke k OM. Množstvo odoberanej vody sa vykonáva odpočtom z tohoto meradla.
2. Na účely spoplatnenia sa množstvo odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude merať:

   • a) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK meria určeným meradlom vo vlastníctve producenta osadeným na kanalizačnej prípojke k OM, množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK sa vykoná odpočtom z tohto meradla.
   • b) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria, určí sa toto množstvo na základe zistenia množstva odobranej vody z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.
   • c) Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK nemeria a množstvo vody tvorí voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo odpadových vôd vypúšťaných do VK sa určí:
    • Podľa odpočtu meradiel, ktoré merajú množstvo odobranej vody z týchto zdrojov.
    • Podľa smerných čísel spotreby vody, ak sa množstvo vody odobranej z vlastného zdroja nemeria. Množstvo odvedenej odpadovej vody je uvedené v prílohe Zmluvy „Určenie množstva smernými číslami spotreby“. Ak je množstvo meranej odobranej vody zistenej pred fakturáciou väčšie ako takto vypočítané množstvo smerných čísel spotreby vody, platí údaj z meradla. Odberateľ/producent sa zaväzuje tento spôsob určovania množstva odvedenej odpadovej vody akceptovať. Zmenu spôsobu určenia množstva dodávky vody alebo odpadových vôd vypúšťaných do VK dodávateľ vykoná vo výnimočných prípadoch len po preukázaní mimoriadnej situácie a po preverení skutkového stavu dodávateľom na mieste. Pri výpočte takto určeného množstva sa pri počte osôb žijúcich v domácnosti vychádza z údajov uvedených v prihláške odvádzania odpadovej vody. Dodávateľ má právo si tento údaj preveriť.

3. Množstvo vôd z povrchového odtoku (VPO) sa vypočíta podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z. Spôsob výpočtu množstva vôd z VPO je uvedený v prílohe Zmluvy „Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.“

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody vrátane vôd z povrchového odtoku sú určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO). Účinnosť určených cien je obdobie začínajúce 1. januárom a končiace 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ak v rozhodnutí ÚRSO nie je uvedené inak.
2. Ak počas trvania Zmluvy dôjde k zmene cien, ceny uvedené v Zmluve sa zmenia ku dňu vykonania ich zmien podľa rozhodnutia ÚRSO. Zmeny cien dodávateľ oznámi na svojom webovom sídle. V oznámení dodávateľ uvedie čas a spôsob uplatnenia zmeny ceny. Takto zverejnenú cenu sa odberateľ/producent zaväzuje akceptovať bez nutnosti zmeny Zmluvy.
3. Ceny platné ku dňu uzatvorenia Zmluvy bez dane z pridanej hodnoty sú uvedené v Zmluve.
4. Za odber vody z VV platí odberateľ dodávateľovi vodné.
5. Za odvedenie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do VK platí producent dodávateľovi stočné.
6. Daň z pridanej hodnoty fakturovaná k cene vodného a stočného je stanovená zákonom o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
7. Obdobie odpočtu z meradla a fakturácie vodného a stočného je v čase uzatvorenia Zmluvy podľa harmonogramu odpočtov stanoveného dodávateľom, pričom dodávateľ uskutočňuje odpočet minimálne 1x za 12 kalendárnych mesiacov. Odpočtové a fakturačné obdobie je uvedené v Zmluve. Dodávateľ má právo vykonať v priebehu fakturačného obdobia kedykoľvek mimoriadny, technický odpočet, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť fakturácie. Odpočet z meradla bude vykonávať poverená osoba dodávateľa. V prípade zmeny harmonogramu odpočtov, zmenu dodávateľ oznámi odberateľovi/producentovi najneskôr pri prvej vystavenej faktúre podľa nového harmonogramu odpočtov. Odberateľ/producent sa zaväzuje túto zmenu akceptovať bez nutnosti zmeny Zmluvy.
8. Ak dodávateľ nebude môcť vykonať odpočet meradla podľa harmonogramu z dôvodu na strane odberateľa/producenta, dodávateľ má právo vyúčtovať odberateľovi/producentovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácii. V prípade nového odberu podľa predpokladaného množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období.
9. Odberateľ/producent je povinný uhradiť faktúry za vodné a stočné v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Obvykle je lehota splatnosti do 14 dní od dátumu doručenia. V pochybnostiach sa faktúry považujú za doručené do 3 dní od dňa ich odoslania na odberateľom uvedenú adresu a to poštou alebo elektronicky.
10. Odberateľ/producent má možnosť platiť za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu preddavky. Podmienky a výška predbežných preddavkov bude riešená samostatným dodatkom k Zmluve.
11. Ak odberateľ/producent neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania. Výška úroku je určená podľa Obchodného zákonníka. V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody z VV alebo odvádzanie odpadových vôd VK, ktoré oznámi dodávateľ odberateľovi/producentovi v lehote najmenej 3 dni vopred.
12. Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením a obnovením dodávky vody a odvádzaním odpadovej vody v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ/producent.
13. Ak odberateľ/producent neuvedie pri platbe variabilný symbol (t. j. číslo faktúry, resp. variabilný symbol uvedený priamo na podklade, podľa ktorého má odberateľ/producent povinnosť platiť) a dodávateľ bude evidovať viac neuhradených pohľadávok zo strany odberateľa/producenta, je dodávateľ oprávnený priradiť platbu k pohľadávke podľa svojho vlastného rozhodnutia bez ohľadu na výšku platby, resp. iný jej charakter.

VI. VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

1. Pitná voda z VV sa na OM privádza vodovodnou prípojkou.
2. Dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z VV do vodovodnej prípojky.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odberateľovi/producentovi nepretržitú dodávku pitnej vody a plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť odberateľovi/producentovi nepretržitú dodávku pitnej vody a plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd, v prípade, ak toto nemožno uskutočniť z dôvodu tzv. vis maior , t. j. vyššej moci, (napr. havária verejného vodovodu alebo kanalizácie spôsobená živelnou pohromou a pod.) alebo z dôvodu spočívajúceho na strane odberateľa/producenta (napr. poškodenie vodovodnej prípojky odberateľa/ producenta a pod. ).
4. Odberateľ môže z VV odoberať vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
5. Odberateľ bude používať vodu pre uspokojovanie svojich potrieb, na sociálne a hygienické účely.
6. Odpadová voda z OM sa odvádza do VK kanalizačnou prípojkou.
7. Odvádzanie odpadových vôd VK je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do VK.
8. Producent môže do VK vypúšťať odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej potreby.
9. Producent nesmie vypúšťať odpadovú vodu do VK cez domovú čistiareň odpadových vôd alebo žumpu.
10. Producent nesmie vypúšťať do VK vodu z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok), priesakové a drenážne vody bez súhlasu dodávateľa.
11. Ak je na vodovodnej prípojke umiestnené meradlo, je príslušenstvom VV a vo vlastníctve dodávateľa. Meradlo musí spĺňať požiadavky ustanovené zákonom č. 157/2018 Z.z. a vyhlášky č. 161/2019 Z.z.. Výmenu meradla vykonáva na vlastné náklady dodávateľ. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi vstup na pozemok za účelom odpočtu, kontroly a výmeny meradla.
12. Ak je na vlastnom zdroji umiestnené meradlo, toto musí byť odberateľom/producentom nainštalované v súlade s technickými podmienkami na osadenie a funkciu meradla a umiestnené tak, aby bol k nemu prístup a možný odpočet údajov z meradla. Výmenu, opravy a údržbu meradla je povinný na vlastné náklady vykonávať odberateľ/producent. Odberateľ/producent je podľa § 26 zák. č. 442/2002 Z.z. povinný umožniť dodávateľovi vstup na pozemok za účelom odpočtu, kontroly a výmeny meradla.
13. Odberateľ/producent je povinný v nevyhnutnej miere umožniť dodávateľovi vstup na nehnuteľnosť pripojenú na VV alebo na VK na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť.
14. Odberateľ/producent je ďalej povinný oznamovať dodávateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd, oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle, dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené, oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie, oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
15. Odberateľ/producent potrubie verejného vodovodu vrátane jeho vodovodných prípojok a na ne napojených vnútorných rozvodov nesmie prepojiť s potrubím z iného zdroja vody, ako je vodárenský zdroj. Ak vykoná stavebno – technické úpravy rozvodov vody, tieto úpravy rozvodov vody musia byť vopred schválené dodávateľom VV na základe predloženej technickej dokumentácie vnútorných rozvodov vody a technickej prehliadky vykonaných úprav.
16. Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z verejného vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.
17. Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho podproducenta.

VII. KVALITA DODÁVANEJ VODY A MIERA ZNEČISTENIA ODPADOVEJ VODY

1. Kvalita dodávanej vody z VV spĺňa požiadavky na zdravotnú bezchybnosť podľa zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vykonávacích predpisov.
2. Za kvalitu vody a jej kontrolu vo VV zodpovedá dodávateľ. Sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, výroby, úpravy a dopravy k odberateľovi uskutočňuje dodávateľ podľa príslušných právnych predpisov.
3. Za kvalitu a kontrolu odobratej vody z domového rozvodného systému konečným spotrebiteľom t.j. z rozvodov potrubí, armatúr a zariadení nainštalovanými medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber vody na ľudskú spotrebu a VV, zodpovedá odberateľ.
4. Dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky a preukazuje sa v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je to technicky vykonateľné, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak. Dodávka vody je splnená aj vtokom vody z verejného vodovodu do uzáveru hydrantu, výtokového stojana alebo plniaceho miesta, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak (§ 24 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z.) .
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody mierou znečistenia zodpovedajúce prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácnosti platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre komunálne odpadové vody.
6. Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé a škodlivé látky uvedené v prílohe č.1 k zákonu č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7. Kontrolu kvality odpadovej vody vypúšťanej producentom do VK vykonáva dodávateľ v rozsahu ukazovateľov znečistenia v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, zákonom č. 442/2002 Z.z., zákonom č. 364/2004 Z.z. a ostatnými právnymi predpismi.

VIII. REKLAMÁCIE

1. Odberateľ vody a producent odpadovej vody je oprávnený uplatňovať vady a reklamácie v súvislosti s množstvom a kvalitou pitnej vody a s množstvom odvedenej odpadovej vody. V prípade takejto reklamácie budú zmluvné strany postupovať podľa zákona č. 442/2002 Z.z. a Reklamačného poriadku dodávateľa, ktorý je k dispozícii v sídle dodávateľa, na všetkých jeho prevádzkových strediskách a na webovom sídle dodávateľa, pričom odberateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne s Reklamačným poriadkom dodávateľa oboznámil a tento akceptuje.
2. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať dodávateľa o jeho preskúšanie. Dodávateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla v autorizovanej skúšobni. Výsledok preskúšania dodávateľ neodkladne písomne oznámi odberateľovi.
3. Ak má dodávateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný do 30 dní od dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla v autorizovanej skúšobni. Výsledok preskúšania producent neodkladne písomne oznámi dodávateľovi.
4. V prípade poruchy meradla, alebo ak sa pri skúške meradla preukáže, že toto nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 157/2018 Z.z. a vyhláškou č. 161/2019 Z.z., zmluvné strany budú postupovať podľa zákona č. 442/2000 Z.z. a podľa Reklamačného poriadku dodávateľa.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa /producenta zaplatenie zmluvnej pokuty, a to :

 • a) vo výške 165,- EUR v prípade:
 • ak sa odberateľ dopustí neoprávneného odberu vody z VV podľa § 25 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z., t. j. zmluvnú pokutu platí za neoprávnený odber vody z VV,
 • ak odberateľ poruší ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovení čl. VI. bod 9. až 17, čl. X. bod 4 týchto VOP,
 • ak odberateľ/producent poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 26 zák. č. 442/2002 Z.z.,
 • b) vo výške 330,- EUR v prípade:
 • ak sa producent dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do VK podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z., t. j. zmluvnú pokutu platí za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do VK v rozpore s prevádzkovým (kanalizačným) poriadkom,
 • ak producent poruší ustanovenie § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z, t. j. zmluvnú pokutu platí za prepojenie vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na VV alebo s VK,

2. Odberateľ je povinný zmluvnú pokutu podľa č. IX. bod 1 týchto VOP zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia ktorejkoľvek (čo i len jednej) povinnosti uvedenej v čl. IX bod 1. písm. a), b) týchto VOP. V prípade viacnásobného porušenia povinnosti zo strany producenta sa zmluvná pokutu násobí počtom porušených povinností.
3. Podkladom pre zaplatenie pokuty je faktúra vystavená dodávateľom s lehotou splatnosti uvedenej na faktúre.
4. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty podľa čl. IX. bod 1. týchto VOP považujú za primeranú vo vzťahu k zabezpečovaným povinnostiam.

X. DOBA PLNENIA, ZMENY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s ustanovením § 2 podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). Druhá zmluvná strana, ktorá je povinnou osobou predloží dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy alebo informáciu o uzatvorení Zmluvy v termíne do 3 pracovných dní od jej zverejnenia s dátumom jej zverejnenia.
3. V prípade, ak nastal odber vody z VV alebo vypúšťanie odpadovej vody do VK pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy, odberateľ/producent sa zaväzuje zaplatiť cenu za vodné alebo stočné na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
4. V prípade, že odberateľ/producent mieni ukončiť Zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka a nepožaduje prerušiť dodávku vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK, je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia Zmluvy a uzavretia Zmluvy s novým odberateľom/producentom. Pritom predloží konečný stav meradla k dátumu zmeny odberateľa a fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti (napr. výpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, prípadne iný obdobný doklad), ktoré overí dodávateľ z originálneho dokladu. Ak odberateľ/ producent túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a/alebo stočné podľa Zmluvy, a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom/ producentom alebo do dňa prerušenia dodávky vody a odvádzania odpadovej vody.
5. Platnosť Zmluvy môžu obe zmluvné strany ukončiť dohodou alebo výpoveďou a to aj bez uvedenia dôvodu výpovede, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ktorej je výpoveď určená.
6. Zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku k Zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu Zmluvy, budú oznámené druhej zmluvnej strane písomne. Dodatok ani uzatvorenie novej zmluvy sa nevyžaduje pri zmene priezviska odberateľa, korešpondenčnej adresy, bankového spojenia, kontaktných údajov, zmeny výšky zálohovej platby, kedy na zmenu postačuje jednostranné písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane. Dodatok alebo uzatvorenie novej zmluvy sa nevyžaduje ani pri skutočnostiach, ktorých zmenu akceptuje odberateľ/producent na základe oznámenia dodávateľom.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodávateľ informuje odberateľa/ producenta – dotknutú osobu, že je oprávnený spracovávať jej osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Dodávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle dodávateľa www.povs.sk. Podpisom Zmluvy odberateľ potvrdzuje, že s informáciami o podmienkach spracúvania osobných údajov sa riadne oboznámil a berie ich na vedomie.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich záväzkový vzťah založený na základe Zmluvy sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník). Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto Zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, príslušnými ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodávateľ zabezpečí odberateľovi plynulú dodávku vody a producentovi plynulé odvádzanie odpadových vôd do siedmich pracovných dní od podpísania Zmluvy dodávateľom, na čom sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. k) a § 3 odst. 1 písm. j) Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
4. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie je určené pre odberateľa/producenta a 1 vyhotovenie je pre dodávateľa.
5. Ak sa množstvo vody dodanej alebo množstvo odpadovej vody určuje podľa príloh uvedených v Zmluve, prílohy tvoria jej nedeliteľnú súčasť. Odberateľ/producent vyhlasuje, že s týmito sa riadne oboznámil a s ich obsahom bez výhrad súhlasí. Prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom platnosti a účinnosti Zmluvy alebo dňom uvedeným v prílohe.
6. Odberateľ/producent prehlasuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom, ktorý je k dispozícii v sídle dodávateľa, na všetkých jeho prevádzkových strediskách a na jeho webovom sídle.
7. Zmluvné strany svojim podpisom Zmluvy vyhlasujú, že si Zmluvu a VOP prečítali, oboznámili sa s ich obsahom, plne im porozumeli a na znak súhlasu bez výhrad Zmluvu podpisujú, že Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.
8. Tieto VOP boli schválené orgánmi spoločnosti dňa 16.12.2022.

V Považskej Bystrici 16. decembra 2022

Všeobecné obchodné podmienky v PDF

Vytlačiť