INFORMÁCIE PRE ODBERATEĽA

v súlade so zákonom číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach:

Vybudovanie novej vodovodnej prípojky:

 • Žiadateľ kontaktuje majstra prevádzky vodovodov podľa územného obvodu, ktorý dá žiadateľovi podrobné informácie a odovzdá tlačivá k vybudovaniu vodovodnej prípojky.

Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky:

 • Žiadateľ kontaktuje majstra prevádzky kanalizácií podľa územného obvodu, ktorý dá žiadateľovi podrobné informácie a odovzdá tlačivá k vybudovaniu kanalizačnej prípojky.

Odhlásenie – prihlásenie odberného miesta:

 • (a) Odhlasovateľ odberného miesta a nový vlastník nehnuteľnosti kontaktuje Obchodný úsek spoločnosti.
 • (b) Zamestnanec Obchodného úseku odovzdá odhlasovateľovi odberného miesta tlačivo Odhláška odberu vody, odvádzania odpadovej vody a prihlasovateľovi tlačivo Prihláška odberu vody, Prihláška odvádzania odpadovej vody. Zároveň im poskytne podrobné informácie k prehláseniu odberu. Tlačivá sú prístupné na Obchodnom úseku spoločnosti, na prevádzkach strediska Vodovodov, strediska Kanalizácií, na webovej stránke spoločnosti www.povs.sk.
 • (c) Odhlasovateľ a prihlasovateľ si zabezpečia kontrolu technického stavu meradla:

 Pri dodávke vody z verejného vodovodu na prevádzke strediska vodovodov podľa územného obvodu. Za týmto účelom si s majstrom príslušného obvodu strediska vodovodov dojednajú spoločné stretnutie na tvare miesta, ktorý vykoná kontrolu stavu meradla, funkčnosti a registrácie meradla, neporušenosti plomby meradla a montážnej plomby a iných okolností týkajúcich sa technického stavu odberu (napojenie ďalších odberateľov, podnikanie na odbernom mieste – percentuálne delenie sadzby, stav umiestnenia meradla – nevhodné priestory na osadenie meradla..). Zistené skutočnosti zamestnanec spoločnosti zapíše do tlačív, čo potvrdí svojim podpisom. Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu nie je oprávnený preberať vyplnené tlačivá odhlášky a prihlášky.

 Pri odvádzaní odpadovej vody a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na prevádzke strediska kanalizácií podľa územného obvodu. Za týmto účelom si s majstrom príslušného obvodu strediska kanalizácií dojednajú spoločné stretnutie na tvare miesta, ktorý skontroluje odvodňované plochy pre fakturáciu odvádzanej odpadovej vody z povrchového odtoku uvedené vlastníkom nehnuteľnosti v prihláške, prevedie kontrolu technického stavu kanalizačnej prípojky a podmienok odvádzania odpadovej vody (iný prevádzkovateľ kanalizácie). Zistené skutočnosti zamestnanec spoločnosti zapíše do tlačív, čo potvrdí svojim podpisom. Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu nie je oprávnený preberať vyplnené tlačivá odhlášky a prihlášky.

 • (d) Prihlasujúci sa odberateľ/producent – vlastník nehnuteľnosti zabezpečí k prihláške originály + 1x v kópii nasledovné doklady:

 kópiu výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti,

 kópia výpisu z obchodného registra, zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu.

 iný doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo k nehnuteľnosti (notárom overené splnomocnenie na uzatvorenie zmluvy, Zriaďovacia listina, zmluva o výkone správy, zmluva o spoločenstve…..).

Uzatvorenie zmluvy na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie:

 • Na Obchodnom úseku spoločnosti po splnení vyššie uvedeného postupu, v prípade nového odberného miesta nový vlastník nehnuteľnosti, v prípade zmeny odberateľa odhlasujúci odberateľ a nový vlastník nehnuteľnosti (za právnickú osobu konateľ/štatutár oprávnený k podpisu zmluvy resp. splnomocnený zástupca spoločnosti so splnomocnením overeným notárom, občianskym preukazom na overenie totožnosti) spoločne uskutočnia za prítomnosti všetkých zúčastnených strán ukončenie platnosti/uzatvorenie novej zmluvy.

Telefonický kontakt:

v pracovných dňoch: pondelok až piatok
v čase: od 7.00 h do 14.00 h

Obchodný úsek:

 • vedúci: +421 42 4307320
 • referent: +421 42 4307318

Považská Bystrica:  (Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Jelšové, Milochov, Orlové, Považské Podhradie, Zemiansky Kvašov, Čelkova Lehota, Domaniža, Prečín, Podmanín, Podvažie, Považská Teplá, Plevník, Papradno, Praznov, Sádočné, Šebešťanová, Stupné, Šurabová, Udiča, Zemianska Závada, Zá skalie)

 • majster vodovodov: +421 907/817 536
 • majster kanalizácie: +421 905/939 668

Beluša: (Beluša, Belušské Slatiny, Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Hloža, Ladce, Mojtín, Podhorie, Podskalie, Priedhorie, Pružina, Slopná, Sverepec, Tunežice, Visolaje, Tŕstie)

 • majster vodovodov: +421 915/595 797
 • majster kanalizácie: +421 905/795 591

Púchov: (Púchov, Dohňany, Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, Horné Kočkovce, Horenická Hôrka, Horovce, Lednické Rovne, Medné, Mestečko, Nimnica, Mostište, Nosice, Streženice, Vieska-Bezdedov, Záriečie)

 • majster vodovodov: +421 915/595 797
 • majster kanalizácie: +421 905/795 591

Ilava: (Ilava, Bohunice, Dulov, Horná Poruba, Klobušice, Košecké Podhradie, Kopec, Košeca, Nozdrovice, Pruské, Zliechov)

 • majster vodovodov: +421 907/817 530
 • majster kanalizácie: +421 908/743 752

Dubnica nad Váhom: (Dubnica nad Váhom, Bolešov, Borčice, Nová Dubnica, Kameničany, Kolačín, Prejta, Slavnica)

 • majster vodovodov: +421 907/817 530
 • majster kanalizácie: +421 908/743 752

Nová Dubnica:

 • majster kanalizácie: +421 908/743 752
Vytlačiť