Považská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka  8 m3  na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Uvedené vozidlá budú prevádzať služby pre obyvateľov a firmy v pôsobnosti spoločnosti v okresoch Považská Bystrica, PúchovIlava.

Cena za vývoz a likvidáciu :

  • 20,02 € za 15 minút použitia vozidla ( nasávanie, vypúšťanie )
  • 0,82 € za 1 km jazdy vozidla ( prázdny, plný )
  • 1,4745 € za 1 m3 likvidácie – stočné odpadových splaškových vôd.

Uvedené ceny sú bez DPH!

 

Naša spoločnosť garantuje odbornú likvidáciu odpadových splaškových vôd v súlade s platnou legislatívou ( VZN miest, obcí ), zneškodňovaním na ČOV. Doporučujeme zákazníkom si uschovať doklady o likvidácií. Medzi odpadové splaškové vody nepatria: – kaly zo septikou a iných zariadení ( malé ČOV ), – priemyselné vody, – mastnoty z lapača tukov a odpady z odlučovača ropných látok.

Formulár na objednanie vývozu žumpy: Miesto vývozu je rovnaké ako fakturačná adresa, Miesto vývozu je iné ako fakturačná adresa.

NAHLASOVANIA:                                pevná linka :  042 / 4331153

                                                               mobil : 0905 / 716 468

                                                               email :  dispecing@povs.sk

Vytlačiť