Príprava a vstup Slovenska do Európskej únie zasiahli aj oblasť rozvoja zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania odpadových vôd.

Táto oblasť je determinovaná cieľmi, ktoré definujú najmä:
Smernica Rady č. 91/271/EHS v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd
Smernica Rady č. 98/83/ES o kvalite pitnej vody.

Tieto normy vrámci SR sú upravené národnou legislatívou, najmä:
zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

So zámerom naplniť ciele podľa týchto legislatívnych rámcov Považská vodárenská spoločnosť, a.s. začali realizovať investičnú výstavbu už vrámci predvstupových fondov EÚ (ISPA) a po vstupe do EÚ aj ďalších fondov Európskej únie (kohézny fond, štrukturálne fondy).

Stavby EU

Púchov – I. etapa

Papradňanská dolina – kanalizácia  

Vytlačiť