Žiadosť odberateľa / producenta o uzatvorenie dohody o predbežných preddavkoch


v súlade so zmluvou uzavretou podľa zákona č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej aj Zmluva)
Odberateľ (titul, meno, priezvisko / obchodné meno) *

Adresa trvalého bydliska / Sídlo *

Obec *

PSČ *

IČO

Telefónne číslo *

Váš email

Bankové spojenie *

BIC/SWIFT

IBAN *

Adresa odberného miesta *

Číslo odberného miesta (Tech. č. odberu viď faktúru) *
  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.povs.sk/*povinné položky - bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

Vytlačiť