V rámci procesu zdokonaľovania našich služieb zákazníkom, ponúkame možnosť platiť mesačné zálohy za vodné/stočné s ich vyúčtovaním minimálne 2x do roka po odpočte meradla. Výšku zálohy a spôsob úhrady si môže odberateľ  zvoliť podľa svojich možností. Pre platenie mesačnej zálohy na žiadosť odberateľa uzavrieme dodatok k zmluve.

 

 • Zálohy je možné vybaviť:
 1. osobnou návštevou v zákazníckom centre v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, ul. Nová 133,
 2. písomnou žiadosťou listom na adresu sídla spoločnosti,
 3. písomnou žiadosťou na stránke povs.sk v časti Zákaznícka zóna – Vaša žiadosť
 • Platiť zálohu je možné:
 1. poštovou poukážkou,
 2. trvalým prevodným príkazom.
 • Pri platbe zálohy je potrebné uvádzať:
 1. číslo účtu príjemcu – t.j. SK82 0200 0000 3500 0210 4372,
 2. variabilný symbol – t.j. číslo zákazníckeho účtu, t.j. číslo zmluvy,
 3. výšku zálohy v eurách,
 4. dátum, k akému sa platba realizuje.
Vytlačiť