Aktuálna cena vodného a stočného

 

Aktuálna cena vodného a stočného

O Z N A M U J E M E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v cenovom konaní vo veci návrhu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a) a d), § 3, § 8 a  § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076 schvaľuje na obdobie od 1.1. 2023 do 31.12. 2027 tieto ceny:

  1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
    1,0829 €/m3
  1. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
    1,4745 €/m3

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Originál rozhodnutia

Aktuálna cena vodného a stočného do 31.12. 2022

Vytlačiť