Dôležité informácie pre zákazníkov

1. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VYJADRENIE K PD, PRIEBEHU IS, RESP. K ZRIADENIU PRÍPOJOK NA VV A VK:

Žiadosti o vyjadrenia sa podávajú poštou, elektronickou poštou alebo osobne. Pri osobnom podaní žiadosti o vyjadrenie preberá pracovník na informáciách v priestoroch vstupu do sídla spoločnosti. Žiadateľom o vyjadrenie nebude umožnená návšteva v priestoroch technického úseku. Na webovej stránke spoločnosti je zverejnený zoznam povinných príloh k jednotlivým typom žiadostí o vyjadrenie.

Tlačivo pre objednávku k projektovej dokumentácií:

2. POSKYTOVANIE KONZULTÁCIÍ PRACOVNÍKMI TECHNICKÉHO ÚSEKU:

Pracovníci technického úseku budú poskytovať konzultácie (nie preberanie žiadostí!) k technickým riešeniam, Projektovej dokumentácií jednotlivých stupňov a pod. v dňoch utorok a štvrtok v úradných hodinách t.j. mimo dobu určenú na prestávku.

Vytlačiť