Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
04. 11. 2019Zmluva o dielo č. 1411/2019Lednické Rovne - Dolná Breznica, Kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod, časť ČOV Lednické rovne - riešenie havarijného stavu trafostanice.30. 10. 201905. 11. 2019AB - Elektro-stav s.r.o. Prečín 293
30. 10. 2019Zmluva o pripojení č. 1386/2019Zvýšenie max. rezervovanej kapacity 20 kW na 60kW pre AB PVS Pov.Bystrica24. 10. 201931. 10. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
30. 10. 2019Zmluva o pripojení č. 1385/2019Zvýšenie max. rezervovanej kapacity 80 kW na 200kW pre ČOV Lednické Rovne18. 10. 201931. 10. 2019Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
29. 10. 2019Zmluva č. 1328/2019Horný a Dolný Moštenec - splašková kanalizácia - miestne rozvody, SO: prekládka STL plynovodu.15. 10. 201930. 10. 2019SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b
17. 10. 2019Zmluva o dielo č. 1337/2019Preklasifikácia VZ v povodí pravostranných prítokov Váhu - oblasť č.1-VZ: Šebešťanová, Papradno, Udiča, Stupné, Pruské22 056 € bez DPH17. 10. 201918. 10. 2019PROGEO spol. s r.o. Žilina, Predmestská 75
08. 10. 2019Zmluva o dielo č. 1232/2019Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu - prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné siete - II. etapa.04. 10. 201909. 10. 2019Pfeiffer SK s.r.o., Bratislava, Kvetinárska 6
01. 10. 2019Zmluva č. 1245/2019Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky preložky STL plynovodu - H.Moštenec.26. 10. 201902. 10. 2019SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, DK TRADE, D.Moštenec
26. 09. 2019Zmluva o dielo č. 1183/2019Lednické Rovne - Dolná Breznica, Kanalizácia a ČOV II. etapa, vodovod, časť ČOV Lednické Rovne, riešenie havarijného stavu ČS kalov.19. 09. 201927. 09. 201910. 12. 2019KaK Technology a.s. Klatovy, Koldinova 672
23. 07. 2019Rámcová zmluva č. 831/2019Nákup technických plynov18. 07. 201924. 07. 201902. 07. 2021Messer Tatragas, spol. s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
19. 07. 2019Zmluva o dielo č. 875/2019Horný a Dolný Moštenec - splašková kanalizácia. 317 887,8 € bez DPH15. 07. 201920. 07. 201930. 09. 2020DK TRADE s.r.o. D.Moštenec 259