Dátum zverejnenia Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota bez DPH / s DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy
Právnická osoba Fyzická osoba - podnikateľ Fyzická osoba
Obchodné meno, sídlo, IČO Obchodné meno, miesto podnikania, IČO Titul, meno, priezvisko
07. 03. 2023Dodatok č .4 k zmluve o dielo č. 89/2019Odber a rozbor vzoriek 07. 03. 202308. 03. 2023SeVaK, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina IČO: 36672297
06. 03. 2023Dodatok č .5 k zmluve č. 1/2018Zmena ceny za PTP, práce a opravy, cenník spotrebného materiálu, cenník náhradných dielov06. 03. 202307. 03. 2023 WTW meracia a analytická technika, s.r.o., ČSA 25, 974 01 Ban.Bystrica IČO:
21. 02. 2023Dodatok č .12 k servisnej zmluve č. 1439/2009 k počítačovému programuRozšírenie ličenie o nové odberné miesta a nové funkcie 601,01 € bez DPH10. 02. 2023USYS Slovakia, s.r.o. Partizánska 73, Banská Bystrica IČO: 44908806
21. 02. 2023Dodatok č .10 k licenčnej zmluve č. 57/2012 k počítačovému programuRozšírenie ličenie o nové odberné miesta a nové funkcie 1 162,91 € bez DPH10. 02. 2023USYS Slovakia, s.r.o. Partizánska 73, Banská Bystrica IČO: 44908806
02. 02. 2023Likvidácia výkopovej zeminy k.č.170506 Uskladnenie a zhodnotenie stavebného odpadu01. 02. 202301. 02. 2023New Green Company, družstvo Horný Val 8/17, Žilina IČO:46878343
03. 01. 2023Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Dodávka elektriny19. 12. 202220. 01. 2023Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava IČO: 35815256
28. 12. 2022
28. 12. 2022Dodatok č .3 k zmluve o dielo č. 537/2022 Považská Bystrica, Pov. Teplá – Splašková kanalizácia Doplnenie čl. II. Predmet zmluvy a čl. IV Cena dodávky 24 226,32 € bez DPH 23. 12. 202224. 12. 2022DK TRADE, s.r .o. Dolný Moštene, 017 01 Pov. Bystrica IČO: 31638201
19. 11. 2022Dodatok č .2 k zmluve o dielo č. 537/2022 Považská Bystrica, Pov. Teplá – Splašková kanalizácia Doplnenie čl. II. Predmet zmluvy a čl. IV Cena dodávky 10 917,87 € bez DPH18. 11. 2022DK TRADE, s.r .o. Dolný Moštene, 017 01 Pov. Bystrica IČO: 31638201
26. 10. 2022Zmluva o pripojení č. 202209-TZ-0808Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy (VDJ Záriečie horný – rekonštrukcia nn prípojky)19. 10. 202226. 10. 2022Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151