Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
29. 11. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby. VB004-mesto.pdf (162 kB)
11. 10. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 899/2020 Zmluva-o-zriadení-VB-v-prospech-tretej-osoby-č.-899_2020.pdf (252 kB)
23. 09. 2021 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1097/2021 Zmluva-o-zriadení-vecného-bremena-č.-1097_2021.pdf (193 kB)
21. 09. 2021 Zmluva č. 1026 /2021 o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov POVS-Mesto-Zmluva-o-postúpení-investičných-práv-kanalizácia-Dolný-Moštenec-vrátenie-po-odsúhlasení-mestom.pdf (132 kB)
13. 09. 2021 Zmluva o spolupráci Zmluva-o-spolupráci-s-AVS.pdf (2 MB)
13. 09. 2021 Kúpna zmluva č. 1040/2021 kopia.pdf (364 kB)
26. 07. 2021 Dodatok č. 16 k inominantnej zmluve o prečerpávaní priesakových vôd na prečerpávacej stanici v Považskej Bystrici dod_c16-k-inominantnej_zmluve.pdf (129 kB)
19. 07. 2021 Kúpna zmluva č. 706/2021 rfc5782.pdf (39 kB)
19. 07. 2021 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy č. 1315/2020 Dohoda-o-zrušení-Nájomnej-zmluvy_c1315_2020.pdf (114 kB)
16. 07. 2021 Kúpna zmluva KZ-vozík-VK-3-21_UP.pdf (200 kB)