Názov projektu: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie

 

EU-EU-VERTICAL-COLOR  logo MŽP SR  OPZP_logo   znak SR

 

Názov projektu: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava.
Kód ITMS: 24110110156
Kód výzvy: OPZP-PO1-08-1-VP
Číslo rozhodnutia EK: CCI 2010SK161PR003
Prioritná os: 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd.
Operačný cieľ: 1.1 – Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov.
1.2 -Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Žiadateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  Považská Bystrica

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU:

 • Hlavným cieľmi projektu je zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre štyri aglomerácie: Dubnica nad Váhom, Ilava, Košeca a Ladce podľa smernice rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
 • Tým sa zároveň zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepší sa kvalita života v záujmovej oblasti.
 • Projekt zároveň umožní zásobovanie pitnou vodou tej časti obyvateľov, ktorí nie sú zabezpečení podľa smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU: 

 • Intenzifikácia komunálnej ČOV Dubnica nad Váhom a prebudovanie komunálnej ČOV Ilava na centrálnu čerpaciu stanicu a to za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity, eliminácie nutrientov pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v súlade s nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych vôd. Kapacita ČOV Dubnica nad Váhom bude po intenzifikácii 49 286 ekvivalentných obyvateľov.
 • Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu, minimálne na 85 % existujúcich producentov odpadových vôd v projektových územiach, vybudovaním 39 608 m gravitačnej kanalizácie, 15 ks čerpacích staníc a  7 992 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí  6 070 obyvateľov.
 • Zabezpečenia pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovod s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav. V rámci projektu sa vybuduje 13 891 m vodovodného potrubia, na ktoré sa pripojí 3 222 obyvateľov.

ZÁKLADNÁ PARAMETRE STAVBY: 

 • Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí                             47 600 m
 • Počet novovybudovaných čerpacích staníc na kanalizácii        15 ks
 • Počet obyvateľov napojených na  kanalizačnú sieť                    6 070
 • Počet zrekonštruovaných  ČOV                                                      2
 • Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody                         13 891 m
 • Počet obyvateľov napojených na rozvody pitnej vody               3 222

ČLENENIE PROJEKTU PODĽA AKTIVÍT: 

 • Aktivita č.1 – ČOV Dubnica nad Váhom
 • Aktivita č.2 – Centrálna čerpacia stanica Ilava
 • Aktivita č.3 – Ľavý breh – kanalizácia
 • Aktivita č.4 – Vodovod

DÁTUM :

 • začiatok realizácie projektu:         10/2012
 • ukončenie realizácie projektu:     12/2015

FINANCOVANIE PROJEKTU:

 • Celkové investičné výdavky:                       65 999 821,15 €
 • Celkové oprávnené výdavky:                      54 264 563,00 €
 • Dotácie z KF EÚ a ŠR SR:                              43 413 161,18
 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s.:     10 851 401,82 € a neoprávnené výdavky projektu

SUBJEKTY PODIEĽAJÚCE SA NA PRÍPRAVE STAVBY: 

 • Ministerstvo životného prostredia SR – Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie
 • Považská vodárenská spoločnost, a.s.

KONEČNÝ PRÍJEMCA:

 • Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

PROJEKTANT: 

 • Sweco Hydroprojekt Brno

STAVEBNÝ DOZOR: skupina dodávateľov: 

 • AP Investing SK, s.r.o., Bratislava
 • Dopravoprojekt, a.s., Bratislava

ZHOTOVITEĽ: 

 • Váhostav – SK, a.s., Žilina

GALÉRIA:

 • Pred realizáciou:

 • Zahájenia stavby:

 

 • Realizácia rok 2013

 

 • Realizácia rok 2014

 

 • Kontrolné dni

 

 • Realizácia rok 2015

 

 • Ukončená stavba
Vytlačiť