Žiadateľ o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo vyjadrenie k výskytu a priebehu IS, t.j. verejných vodovodov a verejných kanalizácií prikladá tieto prílohy:

K VÝSKYTU A PRIEBEHU IS (EXISTENCIA IS) – VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÁ KANALIZÁCIA:

  • názov katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku podľa Registra „C“, kópiu snímky z Katastrálnej mapy s vyznačením parcely

PRE URČENIE BODOV PRIPOJENIA NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU, STANOVISKO VŠEOBECNÝCH PODMIENOK K PRIPOJENIU NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZACIU:

  • názov katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku podľa Registra „C“, kópiu snímky z Katastrálnej mapy s vyznačením parcely, názov stavby ( rodinný dom, bytový dom, polyfunkčný objekt, priemyselný objekt, iné )

K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ STAVBY PRE VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY, ALEBO STAVEBNÉHO POVOLENIA:

  • názov katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku podľa Registra „C“, kópiu snímky z Katastrálnej mapy s vyznačením parcely
  • časť projektovej dokumentácie stavby – vodovodná a kanalizačná prípojka vrátane technickej správy, situácie osadenia stavby so zakreslením navrhovaných prípojok v prípade, že plánovaná stavba bude pripojená na IS v správe PVS, a.s.
  • spôsob odvádzania dažďových odpadových vôd zo zastavaných a spevnených plôch
  • spôsob odvádzania technologických odpadových vôd v prípade priemyselných objektov, alebo stavieb
  • hydrogeologický posudok v prípade, že stavba bude realizovaná v Pásme hygienickej ochrany vodárenských zdrojov v správe PVS, a.s. ( overiť u správcu PVS, a.s. pred podaním žiadosti vopred )

K SAMOSTATNEJ VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKE PRE EXISTUJÚCE OBJEKTY, STAVBY:

  • názov katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku podľa Registra „C“, kópiu snímky z Katastrálnej mapy s vyznačením parcely
  • jednoduchý projekt vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky vrátane technickej správy, situácie osadenia stavby so zakreslením navrhovaných prípojok
Vytlačiť