Vážení odberatelia,

v predchádzajúcom zimnom období z dôvodu extrémne nízkych teplôt dochádzalo k poškodeniu fakturačných meradiel (vodomerov) resp. zamrznutiu vodovodných prípojok vplyvom ich nedostatočnej ochrany.

 

zamrznuty_vodomer

 

 

Vzhľadom na to, že dochádzalo k mylným názorom odberateľov, že je povinnosťou dodávateľa pitnej vody zabezpečiť výmeny zamrznutých meradiel a poškodených prípojok na náklady našej spoločnosti, predkladáme Vám nasledovnú informáciu:

Podľa ustanovení zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon) je odberateľ povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla (§ 26 ods. 1e zákona). Ak je nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ (§ 30 ods. 3 zákona).

Aby k zamrznutiu meradiel resp. vodovodných prípojok nedochádzalo, je potrebné:

  • viesť vodovodnú prípojku v nezámrznej hĺbke, t.j. min. 1,2 m pod terénom. V prípade nedostatočnej krycej vrstvy zeminy nad vodovodnou prípojkou je nutné navŕšenie zeminy nad prípojkou.
  • upraviť šachtu tak, aby bola zabezpečená jej vodotesnosť a aby šachta nebola zaplavovaná povrchovou vodou a zaistiť dokonalé uzavretie vodomernej šachty,
  • zaizolovať a utesniť šachtu – pripevniť na strop šachty a spodnú stranu poklopu polystyrén,
  • umiestniť okolo meradla izolačnú vrstvu – polystyrénovú dosku, izolačnú vatu (nie nasiakavú), plastové vrece naplnené drveným polystyrénom,…
  • v čase neprítomnosti na odbernom mieste uzavrieť prívod vody pred meradlom a vypustiť potrubie z rozvodov vody za meradlom,
  • v prípade, že sú využité všetky vyššie uvedené opatrenia a aj napriek tomu je riziko zamrznutia meradla resp. prípojky, zabezpečiť stály minimálny prietok vody prípojkou v dňoch kedy sa vyskytujú extrémne nízke teploty,
  • ak je meradlo osadené vo vnútri budovy, chrániť prívodné potrubia a meradlo obdobne ako meradlo osadené vo vonkajšej vodomernej šachte,

Dodržiavanie vyššie uvedených zásad Vám ušetrí nemalé finančné náklady na výmenu poškodeného meradla resp. sprevádzkovanie zamrznutej prípojky.

V prípade poškodenia meradla je potrebné:

  1. informovať poruchovú službu – dispečing Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (PVS, a.s.): : 042/4307 353, 0905 716 468, resp. prevádzku vodovodov PVS, a.s. v príslušnej lokalite,
  2. vyplniť objednávku na vykonanie prác na oprave vodovodnej prípojky.
Vytlačiť