Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica

( ďalej len „PoVS“)

 

Podmienky v zmysle § 281 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

 

 1. Predmet záväzku:

 

Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ponúka na predaj nehnuteľnosti:

 • STAVBA: súpisné číslo: 812, popis stavby: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, druh stavby: Budova obchodu a služieb, postavená na pozemku – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, s príslušenstvom
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/1 o výmere 208 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,

ktoré sú evidované na LV č. 2294, vedený pre katastrálne územie: Nová Dubnica, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve – Považská vodárenská spoločnosť, a.s. .

Predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže je predaj prevádzkovej budovy a pozemkov formou vysúťaženia poradia podľa výšky ponúknutej kúpnej ceny.

Spôsob vyhodnotenia súťaže je uvedený nižšie v bode e).

Po vysúťažení poradia bude s kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva, predmetom ktorej bude:

 • STAVBA: súpisné číslo: 812, popis stavby: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, druh stavby: Budova obchodu a služieb, postavená na pozemku – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, s príslušenstvom
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/1 o výmere 208 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,

evidované na LV č. 2294, vedený pre katastrálne územie: Nová Dubnica

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 20/2018 zo dňa 19.2.2018, vyhotoveným Ing. Martou Galbavou v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, pričom predstavuje  67.800 EUR.  Táto cena je určená ako minimálna pre túto VOS. V prípade, že úspešný uchádzač súťaže bude subjektom, ktorý nie je platcom DPH, bude k dohodnutej kúpnej cene účtovaná príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy v čase podpisu zmluvy.

 

 

Analýza polohy nehnuteľností:

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na ul. Topoľová v meste Nová Dubnica. V lokalite je záhradkárska osada, objekty občianskej vybavenosti a dostupnosť obytnej zóny. Jedná sa o dvojpodlažný objekt napojený na všetky verejné inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, NN sieť, teplovod, v dostupnosti je plynovod. Nehnuteľnosť je prístupná po mestskej komunikácii.

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Stavbu so súpisným číslom: 812 je možné využiť na administratívno – prevádzkové účely, prípadne skladovacie účely, služby alebo obchod.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

V objekte je nevyužívaný vodný zdroj – jestvujúci výtlak  LT DN100 je ukončený 2m pred objektom.

 

 1. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy:

V návrhu na uzavretie zmluvy musia byť uvedené nasledovné údaje a skutočnosti:

 1. kúpna cena – najmenej 67 800,- EUR , úhrada bankovým prevodom na účet PoVS, a.s. do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy za spoločnosť PoVS, a.s.

 

 1. predávajúci:

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.,

Sídlo: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica,

Registrácia: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10421/R, IČO: 36 672 076,

DIČ: 202223754, IČ DPH: SK2022237547

Štatutárny orgán:

 

 1. kupujúci:

identifikačné údaje navrhovateľa:

–    kupujúci  – fyzická osoba:  
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

–    kupujúci  – fyzická osoba – podnikateľ:  
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, údaj o registrácii

–    kupujúci – právnická osoba :
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

 

Práva a povinnosti kupujúceho, ktoré budú uvedené po súťaži v uzatvorenej kúpnej zmluve:

 

Podmienky:

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy najneskôr do 7 dní od podpisu kúpnej zmluvy zo strany Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Vyhlasovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa  podmienok tejto OVS.

Všetky výdavky spojené s vkladovým konaním na katastrálnom odbore príslušného Okresného úradu (správny poplatok 66,- EUR) hradí kupujúci (kupujúci pri podpise zmluvy predloží eKolok v hodnote 66,- EUR).

Zápis kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností zabezpečí Považská vodárenská spoločnosť, a.s..  Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa uskutoční až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov (najmä správny poplatok 66,- EUR zo strany víťaza súťaže).

 

 1. c) Spôsob podávania návrhov na uzavretie zmluvy:
 2. Forma podávania návrhov je písomná a súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 3. Navrhovateľom môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba.
 4. Návrhom sa rozumie každá písomne prejavená vôľa navrhovateľa, na odkúpenie vyššie identifikovaných nehnuteľností s navrhovanou kúpnou cenou. V návrhu musí byť uvedená ponúknutá cenu. Ak podá navrhovateľ viac návrhov v jednej obálke, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 5. Návrh musí obsahovať:
 • presnú identifikáciu  záujemcus písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:

kupujúci  – fyzická osoba:  
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

– kupujúci  – fyzická osoba – podnikateľ:  
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, údaj o registrácii

 kupujúci – právnická osoba :
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

 • výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, prípadne iného registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu,
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou, ktorý nesmie odporovať obmedzeniam uvedeným v tejto OVS.
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do  obchodnej verejnej súťaže  o  zložení finančnej zábezpeky vo výške 30.000,- €, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa ( č.ú. 2104 372/0200, IBAN: SK21 0200 0000 0000 0210 4372 , VÚB a.s), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PoVS  povs.sk pri vyhlásení tejto v.o.s..)

 

 • prehlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby)  v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (text prehlásenia  je zverejnený  na stránke PoVS  pri vyhlásení tejto v.o.s..)
 • údaje – oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail

 

 1. návrh na uzavretie zmluvy je potrebné podať doručene poštou alebo osobne súťažnej ponuky na podateľňu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ul. Nová 133, PSČ 017 46 Považská Bystrica  v termíne do 24.8.2018 do 9,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením: „Verejná obchodná súťaž– neotvárať! “
 2. Lehota, do ktorej podať návrh na uzavretie zmluvy:

Obálky je potrebné odovzdať na do 24.8.2018 do 9,00 hod.

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 67 800,- EUR. Kritériom na výber najvhodnejšieho návrhu je: výška kúpnej ceny.

 1. e) Vyhodnotenie návrhov:
 • vyhlasovateľ označí doručené návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov prebehne na zasadnutí komisie pre obchodnú verejnú súťaž.
 • pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie, počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 • kritériom na hodnotenie predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet OVS. Úspešným navrhovateľom OVS bude navrhovateľ najvyššej ponuky, t.j. návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, ktorej bude priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č.2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhodne skorší termín, t.j. čas podania návrhu.
 • o otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú identifikačné údaje navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie, resp. dozornej rady vyhlásia poradie návrhov.
 • otváranie obálok sa uskutoční dňa 6. 9. 2018 o 9:00 hod. komisiou zriadenou na vyhodnotenie obchodných verejných súťaží ,
 • vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh bol vybratý, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia návrhov písomnou formou. Úspešný navrhovateľ bude vyhlasovateľom telefonicky vyzvaný (na tel. číslo uvedené navrhovateľom v návrhu) aby ju do 7 dní podpísal. Ak ju víťaz súťaže v uvedenom termíne nepodpíše a zároveň nedoplatí zvyšok kúpnej ceny (po odpočítaní výšky zloženej finančnej zábezpeky), tak je víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza verejnej obchodnej súťaže.
 • ostatní účastníci súťaže, ktorí neuspeli, budú o tomto oboznámení bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

 

Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

Vyhlasovateľ si v zmysle ustanovenia § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

V prípade záujmu bude  záujemcom umožnená ohliadka nehnuteľností na mieste samom v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Petrom Bočincom, vedúci technického útvaru PoVS, a.s. (tel.: 0907 817 535). Pre záujemcov bude k dispozícii k nahliadnutiu znalecký posudok.

 

V Považskej Bystrici dňa 18.7.2018

 

 

……………………………………………..

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Balušík – generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA

O FINANČNEJ  ZÁBEZPEKE

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi účastníkmi zmluvného vzťahu, ktorí prehlasujú, že sú spôsobilí na jej uzavretie

 1. Účastníci zmluvného vzťahu

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Obchodné meno:                    Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:                                      ul. Nová 133, 017 46  Považská Bystrica

Registrácia:                             Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa,                               Vložka číslo:10421/R

Zastúpená:                               predstavenstvo spoločnosti – oprávnení k podpisu:

Ing. Ján Balušík –  predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Lagiň – člen predstavenstva

IČO:                                       36672076

DIČ:                                       2022237547

IČ DPH:                                  SK2022237547

Bankové spojenie:                  VÚB a.s., Považská Bystrica, č.ú.: 2104 372/0200,   IBAN: SK21 0200 0000 0000 0210 4372

Tel. kontakt:                             042/4307311

( ďalej len „ vyhlasovateľ „ )

 

Účastník súťaže : doplniť údaje !

–  kupujúci  – fyzická osoba:  
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo

– kupujúci  – fyzická osoba – podnikateľ:  
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, údaj o registrácii

 kupujúci – právnická osoba :
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …

( ďalej len „ účastník“ )

 

 

 1. Predmet a účel zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej zábezpeky účastníkom na účet vyhlasovateľa, za účelom preukázania riadneho záujmu o uzavretie zmluvy, ktorá je predmetom vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže ( OVS ) na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vyhlasovateľa, t. j. prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica, zapísaného na LV č. 2294, vedený pre k. ú. Nová Dubnica, a to:

 • STAVBA: súpisné číslo: 812, popis stavby: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, druh stavby: Budova obchodu a služieb, postavená na pozemku – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, s príslušenstvom
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/1 o výmere 208 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria
 • POZEMOK – parcelné číslo: C-KN 428/2 o výmere 122 m2 , druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,

 

 1. Výška a splatnosť finančnej zábezpeky

3.1  Účastník je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 30 000 EUR – stanovená v podmienkach súťaže (slovom: tridsaťtisíc EUR) na účet vyhlasovateľa – VÚB a.s., Považská Bystrica, číslo účtu: 2104 372/0200, IBAN: SK21 0200 0000 0000 0210 4372, variabilný symbol IČO účastníka, resp. iný údaj dojednaný medzi zmluvnými stranami.

Finančná zábezpeka je splatná v posledný deň lehoty na podávanie návrhov verejnej obchodnej súťaže.

 1. Ostatné ustanovenia

4.1. Vyhlasovateľ je povinný účastníkovi, ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži neúspěšný, vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do uplynutia lehoty určenej na oznámenie vybraného návrhu.

4.2. Účastníkovi, ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži úspešný sa zaplatená finančná zábezpeka započítava do kúpnej ceny dohodnutej v platne uzavretej kúpnej zmluve.

4.3. Účastník a vyhlasovateľ sa dohodli, že v prípade, ak účastník, ktorý bol vo verejnej obchodnej súťaži úspešný, do 7 dní od vyzvania k podpisu kúpnej zmluvy nepodpíše kúpnu zmluvu alebo ak v termíne do 7 dní od podpísania kúpnej zmluvy za PoVS, a.s. nezaplatí na účet vyhlasovateľa zvyšok vysúťaženej ceny, je povinný uhradiť vyhlasovateľovi za zmarenie verejnej obchodnej súťaže zmluvnú pokutu vo výške  30.000 EUR. Zmluvná pokuta je splatná v prvý deň po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety, ak sa účastníci nedohodnú inak.

4.4.      V prípade, ak vyhlasovateľ bude mať splatnú pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, je oprávnený použiť na jej uhradenie finančné prostriedky zo zábezpeky podľa článku 3 tejto zmluvy.

4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

4.6.      Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej doručenia vyhlasovateľovi v súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže.

4.7. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

 

 

V Považskej Bystrici  dňa ……………………………….

 

 

Za vyhlasovateľa:                                                            Za účastníka:

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………                            ……………………………………………………..

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Ján Balušík – predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Lagiň – člen predstavenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu

 

 

 

 

 

 

P r e h l á s e n i e

 

 

 

Podľa § 5 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení dávam Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica súhlas na spracovanie (poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie) mojich osobných údajov (v rozsahu titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu) v uzneseniach jednotlivých orgánov spoločnosti,   v kúpnej zmluve a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

 

 

 

 

 

V ………………………………. dňa ……………………….

 

 

 

………………………………………………..

Podpis

Vytlačiť