Odhlasovateľ odberného miesta a nový vlastník nehnuteľnosti si vyžiadajú na oddelení odbytu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. tlačivá Odhláška a Prihláška, kde im zároveň budú poskytnuté podrobné informácie k prehláseniu odberného miesta.

Prihlasujúci sa odberateľ (producent) – vlastník nehnuteľnosti predloží k Prihláške originály a v jenom vyhotovení kópie nasledujúcich dokladov:

  • List vlastníctva nie starší ako 2 roky u fyzických osôb a nie starší ako 3 mesiace u právnických osôb
    prípadne iný doklad o nadobudnutí vlastníctva (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zápis s dedičského
    konania)
  • Právnické osoby zároveň predložia výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie
    starší ako 3 mesiace, príp. inú zriaďovaciu listinu

Uvedené doklady predložia pracovníkovi odbytu pri prihlasovaní k overeniu (kópie ostanú súčasťou prihlášky a uzatvorenej zmluvy).

Prihlasujúci a odhlasujúci sa odberateľ sa dohodnú na stave meradla, od ktorého bude zmena odberateľa. Stav meradla na Prihláške a Odhláške sa musí zhodovať.

Prehlásenie odberného miesta – uzatvorenie zmluvy na dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie zabezpečuje oddelenie odbytu.

Po zabezpečení predchádzajúceho postupu odhlasujúci sa odberateľ a nový vlastník nehnuteľnosti (za právnickú osobu oprávnená osoba k podpisu zmluvy resp. splnomocnený zástupca spoločnosti – splnomocnenie overené notárom, občiansky preukaz – preukázanie totožnosti) uskutočnia za prítomnosti oboch zúčastnených strán prehlásenie predmetného odberného miesta na oddelení odbytu.

Vytlačiť