Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa vypracovaného harmonogramu odpisov na základe odpočtu vodomerov a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z. Fakturácia a odpočet vodomerov sa vykonáva aj pri zmene ceny a pri zmene odberateľa. Pri zmene ceny sa nová cena uplatní po vykonaní prvého odpočtu stavu meradla od účinnosti rozhodnutia. V ostatných prípadoch (smerné čísla, odvádzanie povrchových vôd do verejnej kanalizácie) sa nová cena uplatní odo dňa účinnosti rozhodnutia.

Odčítanie vodomerov zabezpečuje príslušné stredisko vodovodov podľa miest a obcí v okrese Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Ak pracovníci vodovodov z rôznych dôvodov nemôžu vykonať odpis vodomeru, zanechajú u odberateľa odčítaciu kartu vodomeru, na ktorej odberateľ vyznačí dátum, číslo vodomeru a aktuálny stav na vodomere.
Odberateľ je v zmysle platných predpisov povinný umožniť vstup povereným pracovníkom vodovodov na nehnuteľnosť za účelom odčítania stavu vodomeru, jeho opravy alebo výmeny.

Vytlačiť