Odkanalizovanie , ktoré predstavuje odvádzanie a čistenie odpadových vôd je zabezpečované prostredníctvom Strediska kanalizácií.
Stredisko kanalizácií prevádzkuje verejnú kanalizáciu na celom území regiónu spadajúceho pod správu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:

Stoková sieť

Verejná kanalizácia v správe spoločnosti pozostáva z kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 329,9 km a 51 čerpacích staníc odpadových vôd. V jednotlivých okresoch kanalizačné siete predstavujú

 • Považská Bystrica 128,5 km
 • Púchov 80,5 km
 • Ilava 120,9 km

Kanalizačné prípojky

Na verejnú kanalizáciu je pripojených 11 869 ks kanalizačných prípojok, z toho v okrese

 • Považská Bystrica 4 863 ks
 • Púchov 2 114 ks
 • Ilava 4 892 ks

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Naša spoločnosť prevádzkuje 8 ČOV o celkovej kapacite 33 983 m3/deň, pričom v roku 2016 bolo na týchto ČOV vyčistených celkom 9 405 tis. m3 odpadovej vody, z toho v okrese

 • Považská Bystrica 3 578 tis. m3
 • Púchov 3 435 tis. m3
 • Ilava 2 392 tis. m3

Producenti odpadových vôd

Na verejnú kanalizáciu je napojených celkom 109 322 obyvateľov, čo je 64 % z celkového počtu, z toho v okrese

 • Považská Bystrica 45 490 obyvateľov, čo je 72,3 %
 • Púchov 21 003 obyvateľov, čo je 47,2 %
 • Ilava 42 829 obyvateľov, čo je 71,6 %

Zriaďovanie kanalizačných prípojok

Kanalizačné prípojky sú zriaďované na základe vyplneného tlačiva Prihláška odberu vody a odvádzania odpadových vôd, ktorú si môže budúci producent odpadových vôd vyzdvihnúť na oddelení odbytu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., alebo u majstra príslušnej prevádzky strediska kanalizácii v regióne. Kontaktní pracovníci Vám poskytnú všetky potrebné informácie k postupu zriaďovania kanalizačnej prípojky.

 • Považská Bystrica 042/4325961 Miroslav Majtán
 • Púchov 042/4631669 Tibor Čižmár
 • Ilava 042/4421207 Štefan Šutara
 • Dubnica nad Váhom 042/4421207 Štefan Šutara
Vytlačiť