ELEKTRIKÁR
s miestom výkonu práce:
prevádzka kanalizácií Dubnica nad Váhom (1 prac. miesta)

Požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie elektrotechnického zamerania,
 • odborná spôsobilosť pre obsluhu technických elektrických zariadení – podľa vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 21-23 (NN, VN),
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce,
 • znalosť práce na počítači na užívateľskej úrovni,
 • prax 1 rok,
 • vodičský preukaz B.

Mzdové podmienky:  podľa vzdelania a pracovných skúsenosti
od 4,20 €/hod. + nadtarifná zložka mzdy.

 STROJNÍK KANALIZAČNÝCH ZARIADENÍ
s miestom výkonu práce:
prevádzka kanalizácií Dubnica nad Váhom (2 prac. miesta)

Požiadavky:

 • stredné vzdelanie v technickej oblasti,
 • vodičský preukaz B, C.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce.

Mzdové podmienky:  podľa vzdelania a pracovných skúsenosti
od 4,20 €/hod. + nadtarifná zložka mzdy.


Svoje žiadosti  so súhlasom na spracovanie osobných údajov a životopisy môžete poslať na adresu: podatelna@povs.sk alebo poštou, prípadne osobne odovzdať v sídle spoločnosti. 

Kontaktovať na osobný pohovor budeme iba vybraných uchádzačov.


Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o prácu: 


Prevádzkovateľ: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Nová 133, 017 46  Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, ddiel Sa, vložka číslo10421/R, IČO36 672 076, DIČ2022237547 (ďalej aj prevádzkovateľ)

Pri spracúvaní osobných údajov uchádzačov o prácu sa prevádzkovateľ riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation – ďalej aj ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

Účelom spracúvania osobných údajov zo strany Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je posudzovanie a výber uchádzačov, resp. záujemcov o zamestnanie.

Osobné údaje spracúvame na základe žiadosti o prijatie do zamestnania a jedná sa o povinné osobné údaje, t.j. kontaktné a profesijné informácie, ktoré sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie a o ďalšie, nepovinné osobné údaje, ktoré uchádzač v žiadosti sám uvedie.

V prípade neposkytnutia povinných osobných údajov uchádzač nemôže byť pozvaný na výberové konanie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely zaradenia do evidencie uchádzačov je súhlas dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný.

Bez súhlasu dotknutej osoby nemôže byť žiadosť uchádzača zaradená do evidencie uchádzačov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné aj vtedy, keď  je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na základe žiadosti dotknutej osoby boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov je najviac 1 rok od ukončenia výberového konania. Ak  bude poskytnutý súhlas s evidenciou v databáze uchádzačov za účelom opakovaného kontaktovania, budú osobné údaje evidované 2 roky po roku v ktorom boli získané.

Po ukončení doby uchovávania bude zabezpečená bezodkladná likvidácia poskytnutých osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo na prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránke spoločnosti www.povs.sk v časti zákaznícka zóna, Ochrana osobných údajov.

V prípade záujmu o zamestnanie alebo o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese: podatelna@povs.sk  alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle prevádzkovateľa.

V Považskej Bystrici 25.5.2018

Vytlačiť