Údaje o objednávke Identifikačné údaje dodávateľa Identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
Zverejnená dňa Číslo Zo dňa Popis plnenia Celková hodnota bez DPH / s DPH Číslo zmluvy Meno a priezvisko / Obchodné meno Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania/ Sídlo IČO Meno a priezvisko Funkcia
17. 05. 2018 deratizácia ČOV Púchov2 102,81 € s DPHzmluvaASANA - Peter BetákKubranská 269, 911 01 Trenčín34268855