• Zákon 230/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2005 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
  kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
  neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
  č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 658/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2002 Z. z. úplné znenie zákona Slov. národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 • Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

(pozri www.zbierka.sk)

Vytlačiť