(ceny sú uvádzané bez DPH)

 

Ceny – vodné a  stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s §8 a §9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017, že na obdobie odo dňa účinnosti rozhodnutia č. 0023/2022/V  zo dňa 27.4.2022  určuje   tieto ceny:

 

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,9937 €/m3
maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1993 €/m3

 

Jednotkou množstva je objem pitnej vody a objem odpadovej vody v metroch kubických (m3).

 

Cena montáže vodovodnej prípojky, resp. kanalizačnej prípojky pre cudzích

 

Výkon/Služba m. j. Cena
Montáž vodovodnej prípojky    
Fixné náklady: (výkon zásobovania, obhliadka a montáž) 43,45
Cena dopravy (v cenách pre cudzích bez mzdy) Použitie vozidla : priem. sadzba za 15 minút 1,27
Jazdný výkon na km €/km 0,26
Ostatné montážne práce (výkon pracovníka podľa montážneho listu): účtuje sa každá ďalšia začatá ¼ hodina výkonu pracovníka  
Montáž kanalizačnej prípojky  
Osadenie potrubia z hlavnej kanalizácie po revíznu šachtu, osadenie revíznej šachty, osadenie potrubia z revíznej šachty po napojenie na domovú časť kanalizácie – podľa hodinovej zúčtovacej sadzby (odsek II).  
Cena dopravy (v cenách pre cudzích bez mzdy) Použitie vozidla : priem. sadzba za 15 minút 1,27
Jazdný výkon na km €/km 0,26

 

Cena montáže vodovodnej prípojky je prepočítaná do priemeru DN 50 mm.

Ostatné vodovodné prípojky budú oceňované na základe ceny dohodou a zmluvy.

Výkony poskytovania vyjadrení, poskytovania podkladov

 Výkon/Služba m. j. Cena
1.  Poskytovanie vyjadrení    
a) Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie – rod. domu

Vyjadrenie k PD o umiestnení stavby pre územné rozhodnutie –iné stavebné objekty ako RD

8,71

26,12

b) Vyjadrenie k PD rodinných domov pre stavebné povolenie 26,12
c) Vyjadrenie k drobných stavieb – VN prípojky, telefón. Prípojky a plyn. Prípojky

–          pri výskyte a priebehu IS v správe PVS, a.s.

–          bez výskytu a priebehu IS v správe PVS, a.s.

 

 

21,77

8,71

d) Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia 6,53
e) Rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) priemyselných a polyfunkčných stavebných objektov (bez bytového fondu)  78,37
f) Vyjadrenia k územným plánom rozvoja miest a obci infraštruktúry a bytovej výstavby 78,37
g) Vyjadrenia k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky, elektrické vedenia, plynovody, telekomunikácie a diaľkové káble, vodovody a kanalizácie…), k rozsiahlejším terén. úpravám 78,37 
h) Vyjadrenia k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov a bytových domov 78,37
i) Vyjadrenie k PD stavby (DÚR, PSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym areálových sieťam a rozšíreniam ku geologickým prieskumom k špeciálnym činnostiam na území PHO vod. zdrojov – pri existencií IS v správe PVS, a.s. 130,62
j) Výkony technickej pomoci – (podľa hodinovej sadzby profesií)                        €/hod. 26,12
2. Poskytovanie podkladov  
a) Grafické vytlačenie podkladov z GIS – A4 €/ks 6,68
b) Zakreslenie podzemných vedení – orientačne €/ks 15,04

 

 

K cene sa podľa potreby pri výjazde na tvar miesta pripočítavajú dopravné výkony podľa „Cenníka – dopravy“ pre cudzích.

Cena podľa tohto cenníka platí za poskytnuté vyjadrenia žiadateľovi v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.

Dvojnásobok ceny platí za vyjadrenia poskytnuté žiadateľovi v skrátenom termíne do 7 dní od doručenia žiadosti.

 

Cena za dovoz pitnej vody cisternou

 

Pitná voda €/m3 0,9937
Cena dopravy Použitie vozidla :   sadzba za 15 minút 16,12
Jazdný výkon na km €/km 0,73

 

Cena za vývoz žúmp  a likvidáciu odpadových vôd

 

Likvidácia splaškových odpadových vôd €/m3 1,1993
Cena dopravy Použitie vozidla :   sadzba za 15 minút 17,75
Jazdný výkon na km €/km 0,72

 

 

Ceny špeciálnych služieb

 

Cena pre cudzích  sa účtuje dohodou podľa  § 536-565 Obchodného zákonníka a § 631-643 Občianskeho zákonníka, za každú začatú polhodinu výkonu. Minimálna sadzba pri výjazde je 1 polhodina.

Výkon/Služba m. j. Cena
1. Vyhľadávanie  a  zameranie poruchy
HYDROLUX HL 5000 € / 1,0 hodina merania 46,68
Korelátor CORRELUX
HYDROLUX HL 500-H2
Súprava na meranie tlaku SEBALOG P+ VM 800
SEBALOG N-3 LOGGERY
REFLEKTOMER TDR lokalizátor porúch na kábloch
Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo € / jazda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy
2. Vytýčenie sietí  
Multifunkčný lokátor podzemných vedení € / 1,0 hodina merania 51,21
Cena dopravy – vozidlo Fiat Scudo € / jazda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy
3. Monitoring potrubia kamerovým systémom  
Kamerový systém MIDI € / 1,0 hodina merania 35,00
Za každé meranie sa účtuje jednorazová prirážka (oboznámenie sa s trasou a armatúrami – príprava) 10,00
Cena dopravy – vozidlo Mercedes Sprinter € /j azda 1 km cenník dopravy
€ / použitie vozidla ¼ hod. cenník dopravy

 

 

Ceny Skúšobného laboratória vôd

 

Pitná voda:

Minimálna analýza pitnej vody – 105,18 €

Minimálna analýza pitnej vody s meraním voľného chlóru pri odbere – 108,61 €

Odber vzorky pitnej vody na minimálnu analýzu – 13,74 €

 

Odpadová voda:

Analýza vzorky v rozsahu:

BSK13,74 €

BSK+ nerozpustené látky – 20,60 €

Odber bodovej vzorky odpadovej vody: 11,02 €

 

Poskytnutie protokolu o skúškach z analýzy vykonanej pre HS č. 1 a HS č. 2 externému zákazníkovi sa fakturuje sumou 10,00 EUR.

Vytlačiť