O z n a m u j e

 

svojím odberateľom, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017, ktorým určil maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

r o z h o d o l

podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na návrh regulovaného subjektu tak, že m e n í rozhodnutie č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017 pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia: od 11. júla 2018 do 31. decembra 2021 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0700 €/m3.“
nahrádzajú slovami
„2. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1235 €/m3.“

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0206/2017/V z 24. 02. 2017.

Ceny:

  1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom                                 0,9741 €/m3   bez DPH    1,1689 s DPH
  1. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                  1,1235 €/m3   bez DPH      1,3482 s DPH

 

 

Vytlačiť