O z n a m u j e

 

svojím odberateľom, že v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava č. 0206/2017/V zo dňa 24.2.2017 podľa § 14 odst. 11 a 12  zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v spojení s § 8 ods. 1 a § 9 odst.1 Vyhlášky ÚRSO Č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica


u r č u j e

 

od 1. Januára 2017 tieto ceny:

 

  1. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom                                 0,9741 €/m3   bez DPH    1,1689 s DPH
  1. cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                  1,0700 €/m3   bez DPH      1,2840 s DPH

 

Zároveň úrad  podľa    § 17 odst. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach pôvodné rozhodnutie  č. 0085/2017/V zo dňa 2.12.2016 a dvojzložkovú cenu ruší.

 

Nová jednozložková cena platná od 1.1.2017 bude pre odberateľov – obyvateľov uplatnená v odpočtoch podľa harmonogramu v mesiaci máj a jún 2017, kde bude vykonaná opravná fakturácia s odpočtami v mesiaci január 2017.

 

Vytlačiť