Dátum zverejnenia Predmet obstarávania / zákazka Prílohy
22. 11. 2012 Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu zoprevodebytu.pdf (210 kB)
22. 11. 2012 Okres Ilava – Zmluva o dielo – publicita projektu zmluvaPanorama.pdf (179 kB)
16. 11. 2012 Okres Ilava – Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.36/2012/PB zo dňa 4.11.2010. ilava-dodatokc1.pdf (2 MB)
13. 11. 2012 Zmluva o zriadení vecného bremena. GMD FINANCE, s.r.o. zmluvaGMD.pdf (186 kB)
06. 11. 2012 Okres Ilava – Zmluva o dielo na výkon autorského dozoru stavby. zmluvaOdielo975.pdf (3 MB)
30. 10. 2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 – dodatok č.1 pre zamestnancov spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. kzdc1.pdf (29 kB)
25. 10. 2012 Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa – zmluva o poskytnutí služieb zmluvaEuroDotacie.pdf (5 MB)
25. 10. 2012 Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov – I. etapa – mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania. mandatnazmluva.pdf (6 MB)
23. 10. 2012 Okres Ilava – Zmluva o financovaní č. 55/ZF/2012 zmluvac55.pdf (4 MB)
23. 10. 2012 Okres Ilava – Zmluva o zriadený záložného práva na nehnuteľné veci č. 213/ZZ/2012 zmluvac213.pdf (4 MB)